Home

Verordening (EG) nr. 2309/95 van de Commissie van 29 september 1995 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de invoer van druivesap en druivemost uit Cyprus

Verordening (EG) nr. 2309/95 van de Commissie van 29 september 1995 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de invoer van druivesap en druivemost uit Cyprus

Verordening (EG) nr. 2309/95 van de Commissie van 29 september 1995 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de invoer van druivesap en druivemost uit Cyprus

Publicatieblad Nr. L 233 van 30/09/1995 blz. 0054 - 0054


VERORDENING (EG) Nr. 2309/95 VAN DE COMMISSIE van 29 september 1995 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de invoer van druivesap en druivemost uit Cyprus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1544/95 (2), en met name op artikel 53, lid 3, en artikel 83,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van 22 december 1994 inzake de aanpassingen en de overgangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde (3), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus voorziet in de opening van een jaarlijks communautair tariefcontingent voor bepaald geconcentreerd druivesap of bepaalde geconcentreerde druivemost van oorsprong uit Cyprus; dat het recht in het kader van het contingent 0 % bedraagt;

Overwegende dat de regeling inzake referentieprijzen, krachtens welke bij invoer van de betrokken produkten in de Gemeenschap een compenserende heffing moest worden betaald als bepaalde voorwaarden niet werden nageleefd, met ingang van 1 september 1995 is vervangen door de regeling die voortvloeit uit de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde; dat de Overeenkomst met Cyprus moet worden toegepast met inachtneming van deze nieuwe invoerregeling;

Overwegende dat als gevolg van de toepassing van de regeling die tot en met 31 augustus 1995 gold, geconcentreerd druivesap of geconcentreerde druivemost uit Cyprus is ingevoerd zonder dat een ad-valorem-recht werd betaald en zonder dat een compenserende heffing werd toegepast;

Overwegende dat de voorheen bestaande situatie derhalve moet werden gehandhaafd en Cyprus in staat moet worden gesteld zijn produkten naar de Gemeenschap uit te voeren in het kader van het tariefcontingent; dat het wenselijk is overgangsmaatregelen in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 3290/94 te nemen om de overgang naar de nieuwe regeling te vergemakkelijken in afwachting van een duurzame oplossing in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Cyprus;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het specifieke recht dat in bijlage I, derde deel, afdeling I, bijlage 2, van het douanetarief van de Europese Gemeenschappen is vermeld voor de produkten van de GN-codes 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 en ex 2204 30 92, wordt niet geheven op de betrokken produkten van oorsprong uit Cyprus die worden ingevoerd in het kader van het tariefcontingent met volgnummer 09.1421 als bedoeld in bijlage V van Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad (4).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 september 1995 tot en met 30 juni 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 september 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 148 van 30. 6. 1995, blz. 31.

(3) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(4) PB nr. L 199 van 2. 8. 1994, blz. 1.