Home

Verordening (EG) nr. 2572/95 van de Commissie van 31 oktober 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1477/95 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde, in de sector olijfolie

Verordening (EG) nr. 2572/95 van de Commissie van 31 oktober 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1477/95 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde, in de sector olijfolie

Verordening (EG) nr. 2572/95 van de Commissie van 31 oktober 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1477/95 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde, in de sector olijfolie

Publicatieblad Nr. L 262 van 01/11/1995 blz. 0037 - 0037


VERORDENING (EG) Nr. 2572/95 VAN DE COMMISSIE van 31 oktober 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1477/95 tot vaststelling van een aantal overgangsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van de landbouwovereenkomst in het kader van de Uruguay-Ronde, in de sector olijfolie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van 22 december 1994 inzake de aanpassingen en de overgangsmaatregelen in de landbouwsector voor de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde (1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1477/95 van de Commissie (2) is bepaald dat op de invoer van olijfolie in de periode van 1 juli tot en met 31 oktober 1995 een verlaagd recht wordt toegepast; dat de marktsituatie op grond waarvan deze voorlopige maatregel is genomen, niet is veranderd; dat het bijgevolg dienstig is aan het begin van het nieuwe verkoopseizoen voor deze produkten een verlaagd recht te handhaven; dat op grond van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 3290/94 deze maatregel uiterlijk op 30 juni 1996 moet verstrijken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1477/95 wordt vervangen door:

"Artikel 1

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 bis van Verordening nr. 136/66/EEG worden bij de invoer van de in de bijlage genoemde produkten in de periode van 1 november 1995 tot en met 30 juni 1996 de in de bijlage vastgestelde rechten toegepast.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 november 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(2) PB nr. L 145 van 29. 6. 1995, blz. 37.