Home

VERORDENING (EG) Nr. 2677/95 VAN DE RAAD van 17 november 1995 tot verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van peroxodisulfaten (persulfaten) van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EG) Nr. 2677/95 VAN DE RAAD van 17 november 1995 tot verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van peroxodisulfaten (persulfaten) van oorsprong uit de Volksrepubliek China

VERORDENING (EG) Nr. 2677/95 VAN DE RAAD van 17 november 1995 tot verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van peroxodisulfaten (persulfaten) van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 275 van 18/11/1995 blz. 0021 - 0021


VERORDENING (EG) Nr. 2677/95 VAN DE RAAD van 17 november 1995 tot verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van peroxodisulfaten (persulfaten) van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3283/94 van de Raad van 22 december 1994 inzake beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 23,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (2), inzonderheid op artikel 11, lid 6,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1748/95 van de Commissie (3) een voorlopig anti-dumpingrecht is ingesteld op de invoer van peroxodisulfaten van oorsprong uit de Volksrepubliek China;

Overwegende dat het onderzoek van de feiten nog niet is voltooid en dat de Commissie de haar bekende belanghebbende exporteurs heeft laten weten dat zij voornemens is het anti-dumpingrecht voor twee maanden te verlengen;

Overwegende dat deze exporteurs daartegen geen bezwaar hebben gemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De geldigheidsduur van het bij Verordening (EG) nr. 1748/95 ingestelde voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van peroxodisulfaten van oorsprong uit de Volksrepubliek China wordt met twee maanden verlengd, en vervalt op 20 januari 1996. Het recht vervalt eerder indien de Raad vóór deze datum definitieve maatregelen vaststelt of indien de procedure vóór deze datum op grond van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2423/88 wordt beëindigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 november 1995.

Voor de Raad De Voorzitter P. SOLBES MIRA