Home

Verordening (EG) nr. 2818/95 van de Raad van 30 november 1995 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten van GN-code 1604, voor het visseizoen 1996

Verordening (EG) nr. 2818/95 van de Raad van 30 november 1995 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten van GN-code 1604, voor het visseizoen 1996

Verordening (EG) nr. 2818/95 van de Raad van 30 november 1995 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten van GN-code 1604, voor het visseizoen 1996

Publicatieblad Nr. L 292 van 07/12/1995 blz. 0006 - 0006


VERORDENING (EG) Nr. 2818/95 VAN DE RAAD van 30 november 1995 tot vaststelling van de communautaire produktieprijs voor tonijn, bestemd voor de industriële vervaardiging van de produkten van GN-code 1604, voor het visseizoen 1996

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten en produkten van de aquacultuur (1), inzonderheid op artikel 17, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat ingevolge artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 voor tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en de andere soorten van het geslacht Euthynnus, bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten van GN-code 1604, vóór het begin van elk visseizoen een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld;

Overwegende dat deze prijs, op grond van de in artikel 9, lid 2, eerste en tweede streepje, en in artikel 17, lid 1, van genoemde verordening vermelde criteria voor het visseizoen 1996 met 1 % moet worden verhoogd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De communautaire produktieprijs voor tonijn (van het geslacht Thunnus) en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en andere soorten van het geslacht Euthynnus, bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten van GN-code 1604, en de handelscategorie waarop deze prijs betrekking heeft, wordt voor het visseizoen dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 1996 als volgt vastgesteld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 november 1995.

Voor de Raad De Voorzitter M. A. AMADOR MILLÁN