Home

Verordening (EG) nr. 2994/95 van de Commissie van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

Verordening (EG) nr. 2994/95 van de Commissie van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

Verordening (EG) nr. 2994/95 van de Commissie van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

Publicatieblad Nr. L 312 van 23/12/1995 blz. 0026 - 0027


VERORDENING (EG) Nr. 2994/95 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1995 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1863/95 (2), en met name op artikel 13,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2448/95 van de Commissie van 10 oktober 1995 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (3) met ingang van 1 januari 1996 wijzigingen zijn vastgesteld voor bepaalde graanprodukten van GN-code 1104, zoals gepelde en ontpunte haver;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2838/95 (5), op basis van de gecombineerde nomenclatuur een landbouwproduktennomenclatuur voor de uitvoerrestituties is vastgesteld; dat het dienstig is deze nomenclatuur overeenkomstig bovengenoemde wijzigingen aan te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 wordt sector 3 gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 december 1995.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

BIJLAGE

1. GN-code ex 1104 22 10 en de bijbehorende gegevens worden vervangen door de onderstaande GN-code en bijbehorende gegevens:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. GN-code ex 1104 22 99 en de bijbehorende gegevens worden geschrapt.