Home

96/242/EG: Besluit van de Raad van 25 maart 1996 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

96/242/EG: Besluit van de Raad van 25 maart 1996 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

96/242/EG: Besluit van de Raad van 25 maart 1996 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

Publicatieblad Nr. L 080 van 30/03/1996 blz. 0060 - 0061


BESLUIT VAN DE RAAD van 25 maart 1996 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië (96/242/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Overwegende dat Moldavië fundamentele politieke en economische hervormingen doorvoert en aanzienlijke inspanningen doet om een markteconomisch model in te voeren;

Overwegende dat Moldavië enerzijds en de Europese Gemeenschappen en haar Lid-Staten anderzijds een Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, die de ontwikkeling van een volledige samenwerkingsrelatie zal bevorderen;

Overwegende dat de Moldavische autoriteiten verzocht hebben om financiële bijstand van de internationale financiële instellingen, de Europese Gemeenschap en andere bilaterale donoren en dat, na de middelen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank kunnen verstrekken, in 1995 nog een resterend tekort van ongeveer 50 miljoen US-dollar gefinancierd moet worden om de doelstellingen te ondersteunen die aan de hervormingsinspanningen van de Moldavische Regering ten grondslag liggen;

Overwegende dat Moldavië met het IMF overeenstemming heeft bereikt over een bijstandsovereenkomst ter ondersteuning van het economische programma van het land, die op 22 maart 1995 door het College van Bewindvoerders van het IMF is goedgekeurd;

Overwegende dat de Raad bij Besluit 94/346/EG (3) macro-financiële bijstand aan Moldavië van ten hoogste 45 miljoen ecu heeft goedgekeurd; dat evenwel verdere officiële bijstand noodzakelijk is om de betalingsbalans te ondersteunen, de reservepositie te versterken en de noodzakelijke structurele hervormingen in Moldavië aan te moedigen;

Overwegende dat een aanvullende leningfaciliteit van de Gemeenschap aan Moldavië een passende maatregel is om de externe financiële positie van het land te helpen verlichten;

Overwegende dat de lening van de Gemeenschap door de Commissie dient te worden beheerd;

Overwegende dat het Verdrag slechts in artikel 235 bevoegdheden voor de aanneming van dit besluit bevat,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De Gemeenschap stelt Moldavië een leningfaciliteit op lange termijn beschikbaar met een hoofdsom van ten hoogste 15 miljoen ecu en een maximale looptijd van tien jaar, teneinde bij te dragen tot de ondersteuning van de betalingsbalanspositie en tot de versterking van de reservepositie van Moldavië alsmede tot de tenuitvoerlegging van de noodzakelijke structurele hervormingen.

2. Hiertoe wordt de Commissie gemachtigd namens de Europese Gemeenschap de nodige middelen te lenen, die in de vorm van een lening ter beschikking van Moldavië worden gesteld.

3. De lening wordt in nauw overleg met het Monetair Comité beheerd door de Commissie op een wijze die in overeenstemming is met de tussen het IMF en Moldavië gesloten overeenkomsten.

Artikel 2

1. De Commissie wordt gemachtigd om, na overleg met het Monetair Comité, met de Moldavische autoriteiten de voorwaarden betreffende het economische beleid af te spreken die aan de lening zijn verbonden. Deze voorwaarden moeten in overeenstemming zijn met de in artikel 1, lid 3, bedoelde overeenkomsten.

2. De Commissie onderzoekt op gezette tijden, in samenwerking met het Monetair Comité en in nauwe coördinatie met het IMF, of het economische beleid van Moldavië in overeenstemming is met de doelstellingen van de leningfaciliteit en of aan de daaraan verbonden voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3

1. De lening wordt aan Moldavië ter beschikking gesteld in één tranche, die wordt uitgekeerd onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2 en mits bevredigende vooruitgang is geboekt bij de toepassing door Moldavië van de met het IMF gesloten bijstandsovereenkomst.

2. De middelen worden betaald aan de Nationale Bank van Moldavië.

Artikel 4

1. De in artikel 1 bedoelde opneming respectievelijk verstrekking van een lening geschieden met dezelfde valutadatum en mogen voor de Gemeenschap geen looptijdtransformatie, wisselkoers- of renterisico, of enig ander commercieel risico met zich brengen.

2. De Commissie neemt, indien Moldavië zulks verlangt, de nodige maatregelen om in de voorwaarden van de lening een clausule inzake vervroegde aflossing op te nemen en deze toe te passen.

3. De Commissie kan op verzoek van Moldavië en indien de omstandigheden een gunstigere rente op de lening mogelijk maken, haar oorspronkelijk opgenomen leningen geheel of gedeeltelijk herfinancieren of de desbetreffende voorwaarden herstructureren. De herfinanciering of herstructurering geschieden onder de in lid 1 gestelde voorwaarden en mogen niet leiden tot een verlenging van de gemiddelde looptijd van de betrokken lening, noch tot een verhoging van het, tegen de lopende wisselkoers omgerekende, bedrag dat op de dag van de herfinanciering of herstructurering nog moet worden afgelost.

4. Alle kosten die de Gemeenschap bij het sluiten en uitvoeren van de in dit besluit bedoelde transacties maakt, komen ten laste van Moldavië.

5. Het Monetair Comité wordt ten minste eenmaal per jaar in kennis gesteld van de ontwikkelingen met betrekking tot de in de leden 2 en 3 bedoelde verrichtingen.

Artikel 5

Ten minste eenmaal per jaar legt de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een verslag over, waarin een evaluatie van de tenuitvoerlegging van dit besluit is opgenomen.

Gedaan te Brussel, 25 maart 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

S. AGNELLI

(1) PB nr. C 15 van 20. 1. 1996, blz. 11.

(2) PB nr. C 65 van 4. 3. 1996.

(3) PB nr. L 155 van 22. 6. 1994, blz. 27.