Home

96/382/EG: Besluit van de Raad van 10 juni 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997

96/382/EG: Besluit van de Raad van 10 juni 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997

96/382/EG: Besluit van de Raad van 10 juni 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997

Publicatieblad Nr. L 157 van 29/06/1996 blz. 0001 - 0001


BESLUIT VAN DE RAAD van 10 juni 1996 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997 (96/382/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, inzonderheid op artikel 15 (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Gemeenschap en de Republiek Guinee overeenkomstig artikel 15, tweede alinea, van genoemde Overeenkomst, hebben onderhandeld om te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen aan het einde van de toepassingsperiode van het eraan gehechte Protocol in die Overeenkomst dienen te worden aangebracht;

Overwegende dat ter afronding van deze onderhandelingen op 6 december 1995 een nieuw Protocol is geparafeerd;

Overwegende dat voor de vissers van de Gemeenschap dank zij dit Protocol voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997 vangstmogelijkheden worden geopend in de wateren die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van de Republiek Guinee vallen;

Overwegende dat, teneinde een onderbreking in de uitoefening van de visserij door vaartuigen van de Gemeenschap te vermijden, het nieuwe Protocol zo spoedig mogelijk dient te worden toegepast; dat de twee partijen daarom een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling hebben geparafeerd die voorziet in de voorlopige toepassing van het geparafeerde Protocol met ingang van de dag volgende op de datum waarop het huidige Protocol verstrijkt;

Overwegende dat de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling dient te worden goedgekeurd onder voorbehoud van een definitief besluit op grond van artikel 43 van het Verdrag,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de voorlopige toepassing van het Protocol tot vaststelling van de visserijrechten en de financiële compensatie bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997, wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De teksten van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling en van het Protocol zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Luxemburg, 10 juni 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. PINTO

(1) PB nr. L 111 van 27. 4. 1983, blz. 1.