Home

96/619/EG: Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1996 houdende wijziging van Beschikking 95/233/EG tot vaststelling van lijsten van derde landen waaruit de Lid- Staten de invoer van levend pluimvee en broedeieren toestaan (Voor de EER relevante tekst)

96/619/EG: Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1996 houdende wijziging van Beschikking 95/233/EG tot vaststelling van lijsten van derde landen waaruit de Lid- Staten de invoer van levend pluimvee en broedeieren toestaan (Voor de EER relevante tekst)

96/619/EG: Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1996 houdende wijziging van Beschikking 95/233/EG tot vaststelling van lijsten van derde landen waaruit de Lid- Staten de invoer van levend pluimvee en broedeieren toestaan (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 276 van 29/10/1996 blz. 0018 - 0018


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1996 houdende wijziging van Beschikking 95/233/EG tot vaststelling van lijsten van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van levend pluimvee en broedeieren toestaan (Voor de EER relevante tekst) (96/619/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 21 en artikel 26,

Overwegende dat bij Beschikking 95/233/EG (2) lijsten zijn vastgesteld van de derde landen waaruit levend pluimvee en broedeieren, in principe, mogen worden ingevoerd;

Overwegende dat Kenia schriftelijke garanties heeft gegeven; dat bij onderzoek van deze garanties is gebleken dat dit land aan de eisen van de Gemeenschap voldoet;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In bijlage II bij Beschikking 95/233/EG wordt de volgende regel ingevoegd volgens de alfabetische volgorde van de ISO-code:

"KE: Kenia"

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 303 van 31. 10. 1990, blz. 6.

(2) PB nr. L 156 van 7. 7. 1995, blz. 76.