Home

96/658/EG: Beschikking van de Commissie van 13 november 1996 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen in groothandelsmarkten (Voor de EER relevante tekst)

96/658/EG: Beschikking van de Commissie van 13 november 1996 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen in groothandelsmarkten (Voor de EER relevante tekst)

96/658/EG: Beschikking van de Commissie van 13 november 1996 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen in groothandelsmarkten (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 302 van 26/11/1996 blz. 0022 - 0026


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 13 november 1996 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen in groothandelsmarkten (Voor de EER relevante tekst) (96/658/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vers vlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/23/EG (2), en met name op artikel 13, derde streepje,

Gelet op Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de produktie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee (3), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 20, eerste streepje,

Gelet op Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van vleesprodukten en bepaalde andere produkten van dierlijke oorsprong (4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/68/EG (5), en met name op artikel 17, eerste streepje,

Overwegende dat de Gemeenschap een lange traditie heeft van groothandelsmarkten voor vlees en vleesprodukten;

Overwegende dat in groothandelsmarkten gelegen inrichtingen waarop de Richtlijnen 64/433/EEG, 71/118/EEG en 77/99/EEG van toepassing zijn, bijzondere technische kenmerken vertonen; dat deze inrichtingen sommige lokalen, bijvoorbeeld uitsnijruimten, gemeenschappelijk gebruiken;

Overwegende dat bij de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van deze inrichtingen in groothandelsmarkten rekening moet worden gehouden met deze technische kenmerken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bij deze beschikking worden de bijzondere voorwaarden vastgesteld voor de erkenning van onder de Richtlijn 64/433/EEG, 71/118/EEG en 77/99/EEG van de Raad vallende inrichtingen in groothandelsmarkten.

Artikel 2

In deze beschikking wordt onder groothandelsmarkt verstaan een markt die een aantal onafhankelijke inrichtingen omvat die gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen, inclusief ruimten waar vers vlees of vers vlees van pluimvee wordt uitgesneden, opgeslagen, uitgestald en op de markt gebracht, of waar vleesprodukten worden geproduceerd, opgeslagen, uitgestald en op de markt gebracht. Een groothandelsmarkt kan verbonden zijn aan andere erkende inrichtingen.

Artikel 3

1. Een inrichting in een groothandelsmarkt kan alleen op de in artikel 10, lid 1, van Richtlijn 64/433/EEG bedoelde lijst van inrichtingen worden opgenomen als zij voldoet aan de in bijlage I vastgestelde voorwaarden.

2. Een inrichting in een groothandelsmarkt kan alleen op de in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 71/118/EEG bedoelde lijst van inrichtingen worden opgenomen als zij voldoet aan de in bijlage II vastgestelde voorwaarden.

3. Een inrichting in een groothandelsmarkt kan alleen op de in artikel 8, lid 1, van Richtlijn 77/99/EEG bedoelde lijst van inrichtingen worden opgenomen als zij voldoet aan de in bijlage III vastgestelde voorwaarden.

Artikel 4

1. Aan de inrichtingen in een groothandelsmarkt of aan combinaties daarvan kan een verterinair erkenningsnummer worden toegekend.

2. Het in lid 1 genoemde veterinair erkenningsnummer kan door de bevoegde nationale autoriteit worden ingetrokken of tijdelijk worden geschorst als een inrichting of een combinatie daarvan niet meer aan de in de communautaire regelgeving vastgestelde voorwaarden voldoet. Deze schorsing of intrekking heeft niet noodzakelijkerwijs consequenties voor de erkenning van andere inrichtingen van de groothandelsmarkt.

Artikel 5

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 1997.

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-staten.

Gedaan te Brussel, 13 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. 121 van 29. 7. 1964, blz. 2012/64.

(2) PB nr. L 243 van 11. 10. 1995, blz. 7.

(3) PB nr. L 55 van 8. 3. 1971, blz. 23.

(4) PB nr. L 26 van 31. 1. 1977, blz. 85.

(5) PB nr. L 332 van 30. 12. 1995, blz. 10.

BIJLAGE I

Voorwaarden voor de erkenning van onder Richtlijn 64/433/EEG vallende inrichtingen in groothandelsmarkten

1. De inrichtingen moeten voldoen aan de in hoofdstuk I en hoofdstuk III van bijlage I bij Richtlijn 64/433/EEG vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen.

De in punt 1, punt 2, onder b), punt 4, onder c) en e), en de punten 5 tot en met 13 van hoofdstuk I en in punt 15, onder a) tot en met d), van hoofdstuk III genoemde ruimten, installaties en voorzieningen mogen evenwel gemeenschappelijk worden gebruikt.

Behalve het in punt 9 van hoofdstuk I bedoelde lokaal kunnen zo nodig bijkomende lokalen ter beschikking van de veterinaire dienst worden gesteld; deze lokalen mogen in een ander gedeelte van de groothandelsmarkt gelegen zijn.

2. Gekoelde opslagruimten:

Als er behalve de in bijlage I, hoofdstuk III, punt 15, onder a), van Richtlijn 64/433/EEG bedoelde ruimten nog andere gekoelde opslagruimten zijn, moeten deze voldoen aan de in hoofdstuk IV van bijlage I bij Richtlijn 64/433/EEG vastgestelde bijzondere voorwaarden voor de erkenning van koel- en vrieshuizen.

3. Opslag:

Karkassen, halve karkassen, voeten of andere delen, en slachtafvallen, die worden uitgestald met het oog op het uitkiezen of de verkoop ervan, moeten zodanig gekoeld blijven dat wordt voldaan aan het bepaalde in hoofdstuk XIV, punt 66, van bijlage I bij Richtlijn 64/433/EEG inzake de inwendige temperatuur van het vlees.

Zo nodig wordt gezorgd voor koelruimten waar de produkten kunnen worden gekeurd of voor gekoelde uitstalkasten.

4. Op het gebied van de hygiëne moeten de voorschriften worden nageleefd die zijn vastgesteld in hoofdstuk V, in het bijzonder punt 19, hoofdstuk VII, punt 38, en de hoofdstukken IX, XII en XV van bijlage I bij Richtlijn 64/433/EEG.

Al het nodige moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de personen die toegang hebben tot de ruimten waar vlees wordt gemanipuleerd of uitgestald, de hygiënische voorschriften naleven die zijn vastgesteld in punt 18, onder a), en punt 24 van hoofdstuk V van bijlage I bij Richtlijn 64/433/EEG.

5. De in artikel 9 van Richtlijn 64/433/EEG en de hoofdstukken X en XI van bijlage I bij voornoemde richtlijn vastgestelde controlevoorschriften moeten in acht worden genomen.

Voor combinaties van inrichtingen zijn de exploitanten of eigenaars van de inrichtingen, of hun vertegenwoordigers, hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de erkenningsvoorwaarden en het naleven van de hygiënische voorschriften. Met het oog hierop wijzen zij een persoon aan die de algemene hygiëne bij de produktie in de betrokken combinatie van inrichtingen regelmatig moet controleren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2, van Richtlijn 64/433/EEG.

De naam van deze persoon moet aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld.

Erkenning van een combinatie van inrichtingen is slechts mogelijk als op dit punt een regeling is getroffen.

6. De in artikel 3, lid 1, punt A, onder f), van Richtlijn 64/433/EEG vastgestelde voorwaarden moeten worden nageleefd.

BIJLAGE II

Voorwaarden voor de erkenning van onder Richtlijn 71/118/EEG vallende inrichtingen in groothandelsmarkten

1. De inrichtingen moeten voldoen aan de in hoofdstuk I en hoofdstuk III van bijlage I bij Richtlijn 71/118/EEG vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen.

De in punt 1, punt 2, onder b), punt 4, onder c) en e), en de punten 5 tot en met 13 van hoofdstuk I en punt 15, onder a) tot en met c), van hoofdstuk III genoemde ruimten, installaties en voorzieningen mogen evenwel gemeenschappelijk worden gebruikt.

Behalve het in punt 9 van hoofdstuk I bedoelde lokaal kunnen zo nodig bijkomende lokalen ter beschikking van de veterinaire dienst worden gesteld; deze lokalen mogen in een ander gedeelte van de groothandelsmarkt gelegen zijn.

2. Gekoelde opslagruimten:

Als er behalve de in bijlage I, hoofdstuk III, punt 15, onder a), van Richtlijn 71/118/EEG bedoelde ruimten nog andere gekoelde opslagruimten zijn, moeten deze voldoen aan de in hoofdstuk IV van bijlage I bij Richtlijn 71/118/EEG vastgestelde bijzondere voorwaarden voor de erkenning van koel- en vrieshuizen.

3. Opslag:

Karkassen, delen van karkassen en slachtafvallen, die worden uitgestald met het oog op het uitkiezen of de verkoop ervan, moeten zodanig gekoeld blijven dat wordt voldaan aan het bepaalde in hoofdstuk XIII, punt 69, van bijlage I bij Richtlijn 71/118/EEG inzake de inwendige temperatuur van het vlees.

Zo nodig wordt gezorgd voor koelruimten waar de produkten kunnen worden gekeurd of voor gekoelde uitstalkasten.

4. Op het gebied van de hygiëne moeten de voorschriften worden nageleefd die zijn vastgesteld in hoofdstuk V, in het bijzonder punt 19, hoofdstuk VII, punt 38, en de hoofdstukken X, XIV en XV van bijlage I bij Richtlijn 71/118/EEG.

Al het nodige moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de personen die toegang hebben tot de ruimten waar vlees wordt gemanipuleerd of uitgestald, de hygiënische voorschriften naleven die zijn vastgesteld in punt 18, onder a), en punt 24 van hoofdstuk V van bijlage I bij Richtlijn 71/118/EEG.

5. De in artikel 8 van Richtlijn 71/118/EEG en de hoofdstukken XI en XII van bijlage I bij voornoemde richtlijn vastgestelde controlevoorschriften moeten in acht worden genomen.

Voor combinaties van inrichtingen zijn de exploitanten of eigenaars van de inrichtingen, of hun vertegenwoordigers, hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de erkenningsvoorwaarden en het naleven van de hygiënische voorschriften. Met het oog hierop wijzen zij een persoon aan die de algemene hygiëne bij de produktie in de betrokken combinatie van inrichtingen regelmatig moet controleren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6, lid 2, van Richtlijn 71/118/EEG.

De naam van deze persoon moet aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld.

Erkenning van een combinatie van inrichtingen is slechts mogelijk als op dit punt een regeling is getroffen.

6. De in artikel 3, lid 1, punt A, onder i), van Richtlijn 71/118/EEG vastgestelde voorwaarden moeten worden nageleefd.

BIJLAGE III

Voorwaarden voor de erkenning van onder Richtlijn 77/99/EEG vallende inrichtingen in groothandelsmarkten

1. De inrichtingen moeten voldoen aan de in hoofdstuk I van bijlage A bij Richtlijn 77/99/EEG vastgestelde voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen.

De in de punten 1, 3, 4 en 8 tot en met 15 van voornoemd hoofdstuk genoemde ruimten, installaties en voorzieningen mogen evenwel gemeenschappelijk worden gebruikt.

Behalve het in punt 12 van hoofdstuk I bedoelde lokaal kunnen zo nodig bijkomende lokalen ter beschikking van de veterinaire dienst worden gesteld; deze lokalen mogen in een ander gedeelte van de groothandelsmarkt gelegen zijn.

2. De inrichtingen moeten voldoen aan de in hoofdstuk I van bijlage B voor de betrokken produkten en activiteiten vastgestelde voorwaarden.

3. Opslag:

De vleesprodukten moeten worden opgeslagen en vervoerd onder de in hoofdstuk VII van bijlage B vastgestelde voorwaarden.

Zo nodig wordt gezorgd voor koelruimten waar de produkten kunnen worden gekeurd of voor gekoelde uitstalkasten.

4. Op het gebied van de hygiëne moeten de voorwaarden worden nageleefd die zijn vastgesteld in hoofdstuk II van bijlage A en de hoofdstukken II, III, IV en V van bijlage B bij Richtlijn 77/99/EEG.

Al het nodige moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de personen die toegang hebben tot de ruimten waar vlees wordt gemanipuleerd of uitgestald, de hygiënische voorschriften naleven die zijn vastgesteld in hoofdstuk II van de bijlagen A en B bij Richtlijn 77/99/EEG.

5. De in artikel 8, lid 2 en lid 3, van Richtlijn 77/99/EEG en de hoofdstukken IV en VI van bijlage B bij voornoemde richtlijn vastgestelde controlevoorschriften moeten in acht worden genomen.

Voor combinaties van inrichtingen zijn de exploitanten of eigenaars van de inrichtingen, of hun vertegenwoordigers, hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de erkenningsvoorwaarden en het naleven van de hygiënische voorschriften. Met het oog hierop wijzen zij een persoon aan die de algemene hygiëne bij de produktie in de betrokken combinatie van inrichtingen regelmatig moet controleren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 1, van Richtlijn 77/99/EEG.

De naam van deze persoon moet aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld.

Erkenning van een combinatie van inrichtingen is slechts mogelijk als op dit punt een regeling is getroffen.

6. De in artikel 3, punt A.9, onder b), van Richtlijn 77/99/EEG vastgestelde voorwaarden moeten worden nageleefd.