Home

96/743/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1996 betreffende de vaststelling van specifieke maatregelen om het gebruik van de doorlopende zekerheid voor bepaalde transacties in het kader van de regeling extern communautair douanevervoer tijdelijk te verbieden

96/743/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1996 betreffende de vaststelling van specifieke maatregelen om het gebruik van de doorlopende zekerheid voor bepaalde transacties in het kader van de regeling extern communautair douanevervoer tijdelijk te verbieden

96/743/EG: Beschikking van de Commissie van 9 december 1996 betreffende de vaststelling van specifieke maatregelen om het gebruik van de doorlopende zekerheid voor bepaalde transacties in het kader van de regeling extern communautair douanevervoer tijdelijk te verbieden

Publicatieblad Nr. L 338 van 28/12/1996 blz. 0105 - 0106


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 9 december 1996 betreffende de vaststelling van specifieke maatregelen om het gebruik van de doorlopende zekerheid voor bepaalde transacties in het kader van de regeling extern communautair douanevervoer tijdelijk te verbieden (96/743/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1), gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, inzonderheid op artikel 249,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2153/96 van de Raad (3), inzonderheid op artikel 362,

Overwegende dat de douaneadministratie van het Koninkrijk Spanje, bij schrijven van 4 april 1995, aangevuld door het schrijven van 27 juli 1995, de Commissie om goedkeuring heeft verzocht het gebruik van de doorlopende zekerheid tijdelijk te verbieden bij het vervoer van sigaretten van GS-code 2402.20 onder de regeling extern communautair douanevervoer; dat zij deze goedkeuring heeft verkregen bij Beschikking 95/521/EG van de Commissie (4); dat de verbodsmaatregel door Spanje is genomen en op 1 februari 1996 is ingegaan in alle Lid-Staten;

Overwegende dat de douaneadministratie van de Bondsrepubliek Duitsland, bij schrijven van 6 september 1995, de Commissie om goedkeuring heeft verzocht het gebruik van de doorlopende zekerheid tijdelijk te verbieden bij het vervoer van bepaalde goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer; dat zij deze goedkeuring heeft verkregen bij Beschikking 96/37/EG van de Commissie (5); dat de verbodsmaatregel door Duitsland is genomen en op 1 april 1996 is ingegaan in alle Lid-Staten;

Overwegende dat de maatregelen die Spanje en Duitsland op grond van het voormalige artikel 360 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 hebben genomen om het gebruik van de doorlopende zekerheid tijdelijk te verbieden bij artikel 2 van Verordening (EG) nr. 482/96 van de Commissie (6) tot en met 31 december 1996 zijn verlengd;

Overwegende dat, ondanks de invoering op Gemeenschapsniveau van bepalingen die het mogelijk maken trajecten voor te schrijven en het wijzigen van het kantoor van bestemming te verbieden, alsmede de bij Verordening (EG) nr. 482/96 vastgestelde versterking van het stelsel van de doorlopende zekerheid, het vervoer van bovengenoemde goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer een verhoogd frauderisico blijft inhouden;

Overwegende dat bij deze zelfde verordening dit artikel 360 is vervangen door een nieuw artikel 362 waarbij een nieuwe procedure is vastgesteld, volgens welke de Commissie maatregelen kan vaststellen om het gebruik van de doorlopende zekerheid tijdelijk te verbieden en die een tussenkomst van het Comité Douanewetboek inhoudt;

Overwegende dat, met het oog op de bescherming van de financiële belangen die bij deze transacties op het spel staan, het noodzakelijk is dat maatregelen op communautair vlak worden gehandhaafd om deze bescherming zo doeltreffend mogelijk te maken;

Overwegende dat het vervoer van goederen in hoeveelheden beneden een bepaalde grens geen verhoogd frauderisico inhoudt;

Overwegende dat de bepalingen van deze beschikking in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Overeenkomstig artikel 362, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt het gebruik van de doorlopende zekerheid tijdelijk verboden bij vervoer onder de regeling extern communautair douanevervoer van:

- sigaretten van GS-code 2402.20, wanneer de vervoerde hoeveelheid meer dan 35 000 stuks bedraagt, en

- de in de bijlage bij deze beschikking vermelde niet-communautaire goederen, wanneer de vervoerde hoeveelheid meer bedraagt dan die welke in kolom 3 van die bijlage is vermeld.

Artikel 2

Wanneer verscheidene in artikel 1, tweede alinea, bedoelde goederen door één enkele aangifte voor douanevervoer worden gedekt en wanneer de hoeveelheden van kolom 3 van de bijlage voor elke soort goederen niet overschreden zijn, is het gebruik van de doorlopende zekerheid overeenkomstig artikel 1, verboden, indien het geheel van de rechten en andere eventueel verschuldigde heffingen meer dan 7 000 ecu bedraagt.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Artikel 4

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, in overeenstemming met artikel 362, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93. De beschikking treedt in werking op 1 januari 1997.

Gedaan te Brussel, 9 december 1996.

Voor de Commissie

Mario MONTI

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 253 van 11. 10. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 289 van 12. 11. 1996, blz. 1.

(4) PB nr. L 299 van 12. 12. 1995, blz. 24.

(5) PB nr. L 10 van 13. 1. 1996, blz. 44.

(6) PB nr. L 70 van 20. 3. 1996, blz. 4.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>