Home

Verordening (EG) nr. 259/96 van de Commissie van 12 februari 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3478/92 en (EG) nr. 1066/95 betreffende de sector ruwe tabak ten aanzien van de afstand van rechten en de aanvullende overeenkomsten bij teeltcontracten

Verordening (EG) nr. 259/96 van de Commissie van 12 februari 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3478/92 en (EG) nr. 1066/95 betreffende de sector ruwe tabak ten aanzien van de afstand van rechten en de aanvullende overeenkomsten bij teeltcontracten

Verordening (EG) nr. 259/96 van de Commissie van 12 februari 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3478/92 en (EG) nr. 1066/95 betreffende de sector ruwe tabak ten aanzien van de afstand van rechten en de aanvullende overeenkomsten bij teeltcontracten

Publicatieblad Nr. L 034 van 13/02/1996 blz. 0014 - 0015


VERORDENING (EG) Nr. 259/96 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3478/92 en (EG) nr. 1066/95 betreffende de sector ruwe tabak ten aanzien van de afstand van rechten en de aanvullende overeenkomsten bij teeltcontracten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 711/95 (2), en met name op de artikelen 7 en 11,

Overwegende dat de Lid-Staten dienen te worden gemachtigd om in het kader van het beheer van de garantiedrempel die hun voor een soortengroep is toegewezen, een systeem voor de verevening van de produktiequota op te zetten; dat het daartoe wenselijk is de mogelijkheid te openen dat een producent de hoeveelheden die zijn vermeld op het produktiequotumattest dat voor een bepaalde soortengroep aan hem is toegekend, gedeeltelijk of in hun geheel overdraagt aan een andere producent die reeds over een produktiequotum voor de betrokken soortengroep beschikt; dat Verordening (EG) nr. 1066/95 van de Commissie van 12 mei 1995 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad wat de quotaregeling betreft in de sector ruwe tabak voor de oogsten 1995, 1996 en 1997 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 163/96 (4), derhalve dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat dient te worden bepaald dat voor de oogst 1996 en latere oogsten de genoemde overdracht uitsluitend vóór de uiterste datum voor het sluiten van de teeltcontracten mag plaatsvinden;

Overwegende dat, aangezien voor de oogst 1995 de leveranties reeds zijn begonnen, de voor de oogst 1996 en latere oogsten geldende regeling niet voor de oogst 1995 kan worden toegepast; dat de Lid-Staten derhalve dient te worden toegestaan aanvullende quotumattesten te verdelen voor het verschil tussen de werkelijk geleverde hoeveelheden en de garantiedrempel voor een bepaalde soort;

Overwegende dat de geleverde ruwe tabak die overeenkomt met het produktiequotum dat een producent door een overdracht of dank zij door de Lid-Staat herverdeelde extra quota heeft verkregen, voor de premie in aanmerking dient te komen; dat het derhalve dienstig is dat de partijen bij een teeltcontract de oorspronkelijk in dit contract vermelde hoeveelheden kunnen verhogen binnen de grenzen van het verkregen produktiequotum; dat Verordening (EEG) nr. 3478/92 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 163/96, bijgevolg dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor tabak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan het eind van titel III van Verordening (EG) nr. 1066/95 wordt het volgende artikel 14 bis ingevoegd:

"Artikel 14 bis

1. Binnen een zelfde Lid-Staat kan een producent de hoeveelheden die zijn vermeld in de aan hem toegekende produktiequotumattesten, gedeeltelijk of in hun geheel overdragen aan een andere producent, indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) het betrokken quotumattest is nog niet gebruikt voor het sluiten van een teeltcontract;

b) de begunstigde van de overdracht beschikt reeds over een produktiequotum voor de betrokken soortengroep;

c) over de overdracht is tussen de betrokken partijen een schriftelijke overeenkomst gesloten, in welke overeenkomst is verwezen naar het produktiequotumattest waarin de hoeveelheden zijn vermeld die gedeeltelijk of in hun geheel worden overgedragen;

d) de onder c) bedoelde schriftelijke overeenkomst is voor registratie bij de bevoegde autoriteit ingediend binnen 30 dagen na de datum zoals bedoeld in artikel 3 van deze verordening;

e) het origineel van het produkiequotumattest waarin de hoeveelheden zijn vermeld die gedeeltelijk of in hun geheel worden overgedragen, is bij de indiening van de overeenkomst over de overdracht aan de bevoegde autoriteit teruggegeven;

f) indien degene die zijn quotumattest overdraagt lid van een producentengroepering is, moet de groepering met de overdracht hebben ingestemd.

De bevoegde autoriteit van de Lid-Staat registreert de in de eerste alinea, onder c), bedoelde overeenkomst binnen 15 werkdagen na de indiening ervan, na te hebben gecontroleerd of de in de eerste alinea, onder a), b), d), e) en f), bedoelde voorwaarden zijn vervuld. Op dezelfde datum geeft de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat:

a) aan de begunstigde van de overdracht een aanvullend produktiequotumattest af dat overeenkomt met de overgedragen produktiequotumhoeveelheden;

b) aan de producent die slechts een deel heeft overgedragen van de in zijn quotumattest vermelde hoeveelheden, een vervangend produktiequotumattest af dat overeenkomt met de niet overgedragen hoeveelheden.

2. In afwijking van lid 1 kan de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat voor de oogst 1995 binnen de grenzen van de garantiedrempel die voor een bepaalde soortengroep is vastgesteld, en na te hebben geconstateerd dat alle leveranties voor deze soortengroep hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3478/92, voor het niet gebruikte deel van de quotumattesten aanvullende quotumattesten verdelen.

De bevoegde autoriteit van de Lid-Staat kent de aanvullende quotumattesten voor een bepaalde soortengroep toe aan de producenten die:

- voor de oogst 1995 reeds over een quotumattest voor de betrokken soortengroep beschikten,

- na levering van de totale in hun teeltcontract vermelde hoeveelheden nog een produktieoverschot hebben.

3. De in lid 1 bedoelde produktiequotumoverdrachten mogen niet een hoeveelheid van minder dan 100 kg betreffen. Zij gelden niet als overdracht tussen de betrokken producenten van de referentiehoeveelheden die zijn gebruikt voor de opstelling van het produktiequotumattest waarop de produktiequotumoverdracht betrekking heeft.

De hoeveelheden die zijn vermeld in de aanvullende of de vervangende produktiequotumattesten, mogen niet worden overgedragen.".

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 3478/92 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 2 wordt het volgende lid 7 toegevoegd:

"7. Voor de oogst 1995 mogen de partijen bij een teeltcontract de oorspronkelijk in dit contract vermelde hoeveelheden door middel van een schriftelijke aanvullende overeenkomst verhogen indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

a) aan de betrokken producent is overeenkomstig artikel 14 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1066/95 van de Commissie (*) een aanvullend produktiequotumattest toegekend;

b) in de aanvullende overeenkomst is het produktieoverschot aangegeven dat de producent bij de oogst waarop het contract betrekking heeft, op de desbetreffende plaatsen heeft behaald;

c) de aanvullende overeenkomst is voor registratie bij de bevoegde autoriteit ingediend vóór de in artikel 9, lid 1, bedoelde datum.

(*) PB nr. L 108 van 13. 5. 1995, blz. 5.".

2. In artikel 3, leden 1 en 2, wordt telkens aan het begin van de tweede alinea de volgende tekst toegevoegd:

"Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 2, lid 7, van deze verordening en".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1 is van toepassing vanaf de oogst 1996, met uitzondering van het bepaalde in artikel 14 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1066/95, dat evenals artikel 2 van de onderhavige verordening van toepassing is vanaf de oogst 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 februari 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 215 van 30. 7. 1992, blz. 70.

(2) PB nr. L 73 van 1. 4. 1995, blz. 13.

(3) PB nr. L 108 van 13. 5. 1995, blz. 5.

(4) PB nr. L 24 van 31. 1. 1996, blz. 19.

(5) PB nr. L 351 van 2. 12. 1992, blz. 17.