Home

Verordening (EG) nr. 1142/96 van de Commissie van 25 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1037/96 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

Verordening (EG) nr. 1142/96 van de Commissie van 25 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1037/96 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

Verordening (EG) nr. 1142/96 van de Commissie van 25 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1037/96 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

Publicatieblad Nr. L 151 van 26/06/1996 blz. 0013 - 0013


VERORDENING (EG) Nr. 1142/96 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 1996 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1037/96 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 894/96 van de Commissie (2), en met name op artikel 6, lid 7, en artikel 22 bis, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1037/96 van de Commissie (3) bijzondere bepalingen zijn vastgesteld met betrekking tot de twee inschrijvingen van juni 1996; dat, gezien de in het kader van de eerste inschrijving toegewezen hoeveelheden en het feit dat de markt op doeltreffende wijze moet worden ondersteund, de hoeveelheid die maximaal mag worden aangekocht in het kader van de twee inschrijvingen van juni in interventie, moet worden verhoogd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1037/96 wordt "50 000" vervangen door "65 000".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 125 van 23. 5. 1996, blz. 1.

(3) PB nr. L 138 van 11. 6. 1996, blz. 8.