Home

Verordening (EG) nr. 1234/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 388/92 en (EEG) nr. 1727/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van respectievelijk de Franse overzeese departementen (DOM) en de Azoren en Madeira met graanprodukten en tot vaststelling van de respectieve voorzieningsbalansen, en tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten en glucose

Verordening (EG) nr. 1234/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 388/92 en (EEG) nr. 1727/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van respectievelijk de Franse overzeese departementen (DOM) en de Azoren en Madeira met graanprodukten en tot vaststelling van de respectieve voorzieningsbalansen, en tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten en glucose

Verordening (EG) nr. 1234/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 388/92 en (EEG) nr. 1727/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van respectievelijk de Franse overzeese departementen (DOM) en de Azoren en Madeira met graanprodukten en tot vaststelling van de respectieve voorzieningsbalansen, en tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten en glucose

Publicatieblad Nr. L 161 van 29/06/1996 blz. 0101 - 0104


VERORDENING (EG) Nr. 1234/96 VAN DE COMMISSIE van 28 juni 1996 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 388/92 en (EEG) nr. 1727/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van respectievelijk de Franse overzeese departementen (DOM) en de Azoren en Madeira met graanprodukten en tot vaststelling van de respectieve voorzieningsbalansen, en tot vaststelling van een geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten en glucose

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3763/91 van de Raad van 16 december 1991 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Franse overzeese departementen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2598/95 (2), en met name op artikel 2, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Azoren en Madeira (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2537/95 van de Commissie (4), en met name op artikel 10,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwprodukten ten behoeve van de Canarische eilanden (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2537/95, en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende dat, op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3763/91, bij Verordening (EEG) nr. 388/92 van de Commissie (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2885/95 (7), de voorzieningsbalans inzake graanprodukten voor de Franse overzeese departementen (DOM) voor het eerste halfjaar van 1996 is vastgesteld; dat bijgevolg de voorzieningsbalans voor het tweede halfjaar van 1996 moet worden vastgesteld;

Overwegende dat, op grond van het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1600/92, bij Verordening (EEG) nr. 1727/92 van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 829/96 (9), de geraamde balans voor de voorziening van de Azoren en Madeira met graanprodukten is vastgesteld voor het verkoopseizoen 1995/1996; dat bijgevolg de voorzieningsbalans moet worden vastgesteld voor het verkoopseizoen 1996/1997;

Overwegende dat, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1601/92, de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met graanprodukten en glucose moet worden vastgesteld voor het verkoopseizoen 1996/1997;

Overwegende dat deze balansen worden opgesteld op basis van de door de bevoegde nationale autoriteiten meegedeelde bewezen behoeften aan produkten voor, naar gelang van het geval, menselijke consumptie of verwerking;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 388/92 wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1727/92 wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

De op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 vast te stellen hoeveelheden van de geraamde voorzieningsbalans die van invoerrechten worden vrijgesteld bij invoer uit derde landen of waarvoor communautaire steun wordt verleend, zijn vermeld in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang met 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 356 van 24. 12. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 267 van 9. 11. 1995, blz. 1.

(3) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 1.

(4) PB nr. L 260 van 31. 10. 1995, blz. 10.

(5) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(6) PB nr. L 43 van 19. 2. 1992, blz. 16.

(7) PB nr. L 302 van 15. 12. 1995, blz. 3.

(8) PB nr. L 179 van 1. 7. 1992, blz. 101.

(9) PB nr. L 112 van 7. 5. 1996, blz. 5.

BIJLAGE I

"BIJLAGE

BALANS VOOR DE VOORZIENING VAN DE DOM MET GRAANPRODUKTEN

Tweede halfjaar 1996

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

"BIJLAGE

BALANS VOOR DE VOORZIENING VAN DE AZOREN EN MADEIRA MET GRAANPRODUKTEN IN HET VERKOOPSEIZOEN 1996/1997

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

BALANS VOOR DE VOORZIENING VAN DE CANARISCHE EILANDEN MET GRAANPRODUKTEN EN GLUCOSE IN HET VERKOOPSEIZOEN 1996/1997

>RUIMTE VOOR DE TABEL>