Home

Verordening (EG) nr. 1303/96 van de Commissie van 5 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1139/96 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent honde- en kattevoer van GN-code 2309 10, van oorsprong uit Hongarije

Verordening (EG) nr. 1303/96 van de Commissie van 5 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1139/96 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent honde- en kattevoer van GN-code 2309 10, van oorsprong uit Hongarije

Verordening (EG) nr. 1303/96 van de Commissie van 5 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1139/96 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent honde- en kattevoer van GN-code 2309 10, van oorsprong uit Hongarije

Publicatieblad Nr. L 167 van 06/07/1996 blz. 0010 - 0010


VERORDENING (EG) Nr. 1303/96 VAN DE COMMISSIE van 5 juli 1996 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1139/96 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent honde- en kattevoer van GN-code 2309 10, van oorsprong uit Hongarije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad van 22 december 1995 tot vaststelling, in verband met de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw, van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwprodukten en van een autonome overgangsregeling tot aanpassing van bepaalde in de Europa-Overeenkomsten opgenomen landbouwconcessies (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1194/96 (2), en met name op artikel 8,

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1139/96 van de Commissie van 25 juni 1996 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 3066/95 van de Raad ten aanzien van het beheer van een contingent honde- en kattevoer van GN-code 2309 10, van oorsprong uit Hongarije (3), slechts gedurende het eerste halfjaar van 1996, namelijk de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95, van toepassing is;

Overwegende dat de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 3066/95 bij Verordening (EG) nr. 1194/96 is verlengd tot en met 31 december 1996; dat de geldigheidsduur van Verordening (EG) nr. 1139/96 derhalve tot en met 31 december 1996 moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1139/96 blijft van toepassing tot en met 31 december 1996.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing van 1 juli tot en met 31 december 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 328 van 30. 12. 1995, blz. 31.

(2) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 2.

(3) PB nr. L 151 van 26. 6. 1996, blz. 4.