Home

Verordening (EG) nr. 1396/96 van de Commissie van 18 juli 1996 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1996/1997 en van de compenserende heffing bij niet inachtneming van deze prijs

Verordening (EG) nr. 1396/96 van de Commissie van 18 juli 1996 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1996/1997 en van de compenserende heffing bij niet inachtneming van deze prijs

Verordening (EG) nr. 1396/96 van de Commissie van 18 juli 1996 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1996/1997 en van de compenserende heffing bij niet inachtneming van deze prijs

Publicatieblad Nr. L 180 van 19/07/1996 blz. 0001 - 0003


VERORDENING (EG) Nr. 1396/96 VAN DE COMMISSIE van 18 juli 1996 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1996/1997 en van de compenserende heffing bij niet inachtneming van deze prijs

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 426/86 van de Raad van 24 februari 1986 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2314/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 9, lid 6,

Overwegende dat in artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 426/86 is bepaald dat de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen wordt vastgesteld met inachtneming van:

- de prijs franco grens bij invoer in de Gemeenschap,

- de wereldmarktprijzen,

- de situatie op de markt van de Gemeenschap,

- de ontwikkeling van het handelsverkeer met derde landen;

Overwegende dat in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2089/85 van de Raad van 23 juli 1985 tot vaststelling van de algemene voorschriften met betrekking tot het stelsel van minimumprijzen bij invoer van krenten en rozijnen (3) is bepaald dat de compenserende heffingen worden vastgesteld aan de hand van een invoerprijsschaal; dat de maximale compenserende heffing wordt vastgesteld op basis van de gunstigste prijzen die door de meest representatieve derde landen voor aanzienlijke hoeveelheden op de wereldmarkt worden toegepast; dat voor krenten en rozijnen een minimumprijs bij invoer moet worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1996/1997 wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage I.

2. De compenserende heffing bij niet inachtneming van de in lid 1 bedoelde minimumprijs bij invoer is vastgesteld in bijlage II.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 49 van 27. 2. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 233 van 30. 9. 1995, blz. 69.

(3) PB nr. L 197 van 27. 7. 1985, blz. 10.

BIJLAGE I

Minimumprijzen bij invoer

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Compenserende heffingen

1. Krenten van GN-code 0806 20 11

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Krenten van GN-code 0806 20 91

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Rozijnen van de GN-codes 0806 20 12 en 0806 20 18

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. Rozijnen van de GN-codes 0806 20 92 en 0806 20 98

>RUIMTE VOOR DE TABEL>