Home

Verordening (EG) nr. 1452/96 van de Raad van 23 juli 1996 tot vaststelling van een extra premie voor schapevleesproducenten in niet-probleemgebieden van Ierland en, in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland

Verordening (EG) nr. 1452/96 van de Raad van 23 juli 1996 tot vaststelling van een extra premie voor schapevleesproducenten in niet-probleemgebieden van Ierland en, in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland

Verordening (EG) nr. 1452/96 van de Raad van 23 juli 1996 tot vaststelling van een extra premie voor schapevleesproducenten in niet-probleemgebieden van Ierland en, in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland

Publicatieblad Nr. L 187 van 26/07/1996 blz. 0002 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 1452/96 VAN DE RAAD van 23 juli 1996 tot vaststelling van een extra premie voor schapevleesproducenten in niet-probleemgebieden van Ierland en, in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Gelet op het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van 25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (2), is bepaald dat een premie kan worden toegekend voor zover zulks nodig is om inkomensverliezen van schapevleesproducenten in de Gemeenschap te compenseren; dat het inkomensverlies berekend wordt aan de hand van het verschil tussen de gemiddelde marktprijs in de Gemeenschap en de basisprijs;

Overwegende dat de prijzen en de produktiekosten in Ierland en Noord-Ierland aan het einde van de lente doorgaans tamelijk hoog zijn; dat de prijzen er aan het einde van de lente van 1995 uitzonderlijk laag waren, met name door het abnormale aanbod, zodat de marktopbrengsten voor de producenten fors daalden; dat de betrokken producenten voornamelijk buiten de probleemgebieden zijn gevestigd;

Overwegende dat het bedrag van de ooipremie ontoereikend is om deze producenten te vergoeden;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 3013/89 niet in een mogelijkheid voorziet dit zeer moeilijke en uitzonderlijke probleem te verhelpen; dat het bijgevolg nodig is te voorzien in een extra premie die uitsluitend voor het verkoopseizoen 1995 en alleen aan de getroffen producenten in de genoemde gebieden kan worden toegekend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1995 wordt een extra premie van 6,5 ecu per ooi betaald aan producenten in andere dan de in artikel 3, leden 3, 4 en 5, van Richtlijn 75/268/EEG (3) bedoelde gebieden van Ierland en, in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland.

Deze extra premie wordt alleen toegekend wanneer is voldaan aan dezelfde voorwaarden die gelden voor de toekenning van de premie voor 1995 van de schape- en geitevleesproducenten.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening stelt de Commissie, indien nodig, uitvoeringsbepalingen vast volgens de procedure van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 3013/89.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

I. YATES

(1) Advies uitgebracht op 19 juli 1996 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(2) PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1265/95 (PB nr. L 123 van 3. 6. 1995, blz. 1).

(3) Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en bepaalde probleemgebieden (PB nr. L 128 van 19. 5. 1975, blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn nr. 797/85 (PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1).