Home

Verordening (EG) nr. 1562/96 van de Commissie van 30 juli 1996 tot vaststelling van de verminderingscoëfficiënt voor het bepalen van de hoeveelheid bananen die in het kader van het tariefcontingent voor 1996 aan elke marktdeelnemer van categorie C wordt toegewezen

Verordening (EG) nr. 1562/96 van de Commissie van 30 juli 1996 tot vaststelling van de verminderingscoëfficiënt voor het bepalen van de hoeveelheid bananen die in het kader van het tariefcontingent voor 1996 aan elke marktdeelnemer van categorie C wordt toegewezen

Verordening (EG) nr. 1562/96 van de Commissie van 30 juli 1996 tot vaststelling van de verminderingscoëfficiënt voor het bepalen van de hoeveelheid bananen die in het kader van het tariefcontingent voor 1996 aan elke marktdeelnemer van categorie C wordt toegewezen

Publicatieblad Nr. L 193 van 03/08/1996 blz. 0017 - 0017


VERORDENING (EG) Nr. 1562/96 VAN DE COMMISSIE van 30 juli 1996 tot vaststelling van de verminderingscoëfficiënt voor het bepalen van de hoeveelheid bananen die in het kader van het tariefcontingent voor 1996 aan elke marktdeelnemer van categorie C wordt toegewezen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1442/93 van de Commissie van 10 juni 1993 houdende bepalingen ter toepassing van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1409/96 (4), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende dat voor de toepassing van artikel 4, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1442/93, als voorlopige maatregel in afwachting van de aanpassing van het volume van het tariefcontingent als gevolg van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, bij Verordening (EG) nr. 2724/95 van de Commissie (5) de verminderingscoëfficiënt die op de door elke marktdeelnemer van categorie C aangevraagde hoeveelheid moet worden toegepast, is vastgesteld op basis van een tariefcontingent van 2 200 000 ton voor 1996;

Overwegende dat achteraf bij Verordening (EG) nr. 1559/96 van de Commissie (6) het volume van het tariefcontingent voor 1996 is vastgesteld op 2 553 000 ton, zonder rekening te houden met de extra hoeveelheid van 72 440 ton die bij de Verordeningen (EG) nr. 127/96 (7) en (EG) nr. 822/96 (8) van de Commissie is vastgesteld in verband met de schade die de tropische stormen Iris, Luis en Marilyn hebben veroorzaakt;

Overwegende dat bij de berekening van de genoemde verminderingscoëfficiënt de totale hoeveelheid die is toegewezen aan marktdeelnemers die als gevolg van de stormen Iris, Luis en Marilyn schade hebben geleden, niet in aanmerking dient te worden genomen; dat de coëfficiënt moet worden vastgesteld op basis van een hoeveelheid van 2 553 000 ton;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2724/95 duidelijkheidshalve dient te worden ingetrokken;

Overwegende dat deze verordening onmiddellijk in werking moet treden, gelet op de in Verordening (EEG) nr. 1442/93 vastgestelde termijnen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van het in de artikelen 18 en 19 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde tariefcontingent wordt de aan elke marktdeelnemer van categorie C voor 1996 toe te wijzen hoeveelheid berekend door overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1442/93 op de door hem aangevraagde hoeveelheid de verminderingscoëfficiënt 0,000391 toe te passen.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2724/95 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 142 van 12. 6. 1993, blz. 6.

(4) PB nr. L 181 van 20. 7. 1996, blz. 13.

(5) PB nr. L 283 van 25. 11. 1995, blz. 13.

(6) Zie bladzijde 12 van dit Publikatieblad.

(7) PB nr. L 20 van 26. 1. 1996, blz. 17.

(8) PB nr. L 111 van 4. 5. 1996, blz. 7.