Home

Verordening (EG) nr. 1591/96 van de Raad van 30 juli 1996 tot vaststelling van de basisprijs en de standaardkwaliteit voor geslachte varkens voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

Verordening (EG) nr. 1591/96 van de Raad van 30 juli 1996 tot vaststelling van de basisprijs en de standaardkwaliteit voor geslachte varkens voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

Verordening (EG) nr. 1591/96 van de Raad van 30 juli 1996 tot vaststelling van de basisprijs en de standaardkwaliteit voor geslachte varkens voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

Publicatieblad Nr. L 206 van 16/08/1996 blz. 0030 - 0030


VERORDENING (EG) Nr. 1591/96 VAN DE RAAD van 30 juli 1996 tot vaststelling van de basisprijs en de standaardkwaliteit voor geslachte varkens voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), inzonderheid op artikel 4, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europees Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat bij de vaststelling van de basisprijs voor geslachte varkens rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te waarborgen;

Overwegende dat de basisprijs aan de hand van de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 vervatte criteria moet worden vastgesteld voor een standaardkwaliteit die is bepaald volgens Verordening (EEG) nr. 3220/84 van de Raad van 13 november 1984 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De basisprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit wordt voor het tijdvak van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997 vastgesteld op 1 509,39 ecu per ton.

Artikel 2

Naar gelang van het gewicht en het aandeel mager vlees van de geslachte varkens, bepaald overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, van Verordening (EEG) nr. 3220/84, wordt de standaardkwaliteit als volgt vastgesteld:

a) geslachte dieren met een gewicht van 60 tot minder dan 120 kg: klasse E,

b) geslachte dieren met een gewicht van 120 tot 180 kg: klasse R.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. COVENEY

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105) en bij de Akte van Toetreding van 1994.

(2) PB nr. C 125 van 27. 4. 1996, blz. 37.

(3) PB nr. C 166 van 10. 6. 1996.

(4) PB nr. C 204 van 15. 7. 1996, blz. 57.

(5) PB nr. L 301 van 20. 11. 1984, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3513/93 (PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 5).