Home

Verordening (EG) nr. 1592/96 van de Raad van 30 juli 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Verordening (EG) nr. 1592/96 van de Raad van 30 juli 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Verordening (EG) nr. 1592/96 van de Raad van 30 juli 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Publicatieblad Nr. L 206 van 16/08/1996 blz. 0031 - 0033


VERORDENING (EG) Nr. 1592/96 VAN DE RAAD van 30 juli 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat elke nieuwe aanplant van wijngaarden tot en met 31 augustus 1996 verboden is; dat het gezien de marktsituatie in de wijnbouwsector, dienstig is om, in afwachting van de besluiten van de Raad over de hervorming van de sector, het bestaande verbod met twee jaar te verlengen; dat onder dit verbod evenwel niet dienen te worden begrepen de oppervlakten die bestemd zijn voor de produktie van tafeldruiven en dat ervan af dient te worden geweken ten gunste van bepaalde wijnen waarnaar er op grond van hun kwalitatieve kenmerken op de markt vraag is;

Overwegende dat het dienstig is om, teneinde rekening te houden met de bijzondere omstandigheden waarin in Spanje tafelwijn wordt geproduceerd, tijdelijke afwijkingen voor de versnijding en het totale zuurgehalte van bepaalde in deze Lid-Staat geproduceerde tafelwijnen toe te staan; dat het dienstig is de afwijking voor het totale zuurgehalte eveneens tot de in Portugal geproduceerde tafelwijnen uit te breiden;

Overwegende dat volgens artikel 17, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 822/87 (4) een bepaalde vorm van ontzuring slechts bij wijze van tijdelijke maatregel mag worden toegepast; dat, om een definitieve beslissing over die techniek te kunnen nemen, het lopende experiment tot het einde van het wijnoogstjaar 1996/1997 moet worden verlengd;

Overwegende dat gezien het feit dat oppervlakten bestemd voor de produktie van tafeldruiven niet onder het verbod op elke nieuwe aanplant begrepen zijn, deze druiven niet meer tot wijn mogen worden verwerkt en dat artikel 36, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 822/87 in die zin dient te worden gewijzigd; dat echter, teneinde het de producenten mogelijk te maken zich aan het nieuwe stelsel aan te passen, deze bepaling eerst vanaf 1 augustus 1997 dient te worden toegepast;

Overwegende dat in artikel 39, lid 12, en in artikel 65, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 822/87 is bepaald dat de Commissie in het wijnoogstjaar 1995/1996 bij de Raad een verslag moet indienen over de resultaten van de structuurmaatregelen in de wijnsector en het verband tussen deze maatregelen en de verplichte distillatie, en een verslag over de maximumgehalten aan zwaveldioxide van wijn, en eventuele voorstellen dienaangaande; dat het verslag over de indeling in wijnbouwzones en het verslag over de structuurmaatregelen en het verband tussen deze maatregelen en de verplichte distillatie, gezien de nieuwe beleidslijnen voor de sector, niet langer noodzakelijk zijn; dat de Commissie onlangs een verslag over de verrijking van wijn heeft ingediend; dat het derhalve dienstig is niet langer naar deze verslagen te verwijzen;

Overwegende dat de ontwikkeling van het wijnpotentieel binnen bepaalde produktieregio's als bedoeld in artikel 39, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 822/87, de situatie van de verscheidene onderregio's grondig gewijzigd heeft, hetgeen bepaalde van de in bedoeld lid vermelde referenties moeilijk hanteerbaar dreigt te maken; dat derhalve voor het seizoen 1996/1997 dient te worden voorzien in de mogelijkheid om met bovenvermelde ontwikkeling rekening te houden;

Overwegende dat in artikel 46, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 822/87 is bepaald dat reclamecampagnes tot stimulering van het verbruik van druivesap slechts tot het einde van het wijnoogstjaar 1995/1996 mogen worden gevoerd; dat, om de doelmatigheid van die campagnes te kunnen beoordelen, daarmee nog een jaar moet worden doorgegaan;

Overwegende dat, gezien het belang van het probleem van het zwaveldioxidegehalte voor de wijnsector, voorstellen moeten worden opgesteld waarin alle beschikbare gegevens, en met name de uitkomsten van de werkzaamheden van het Office international de la vigne et du vin (OIV) zijn verdisconteerd; dat het daarom noodzakelijk is de termijn met één wijnoogstjaar te verlengen;

Overwegende dat het, gezien de opgedane ervaring, dienstig is twee procédés voor de bereiding van mousserende wijn toe te voegen aan de lijst van toegestane oenologische procédés en behandelingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 822/87 wordt als volgt gewijzigd:

1. artikel 6, lid 1, wordt als volgt gelezen:

"1. Elke nieuwe aanplant van wijnsoorten andere dan die voor de betrokken administratieve eenheid uitsluitend geklasseerd zijn bij de tafeldruifsoorten, is tot en met 31 augustus 1998 verboden.

Toestemming voor nieuwe aanplant kan echter door de Lid-Staten worden verleend ten aanzien van oppervlakten die bestemd zijn voor de produktie van:

- in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn,

of

- tafelwijnen die voorzien zijn van een der volgende vermeldingen: "Landwein", "vin de pays", "indicazione geografica tipica", "ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç", "ïßíïò ôïðéêüò", "vino de la tierra", "vinho regional" of "regional wine",

ten aanzien waarvan de Commissie, op grond van de kwalitatieve kenmerken ervan, heeft erkend dat de produktie ver beneden de vraag ligt.

De tweede alinea is, binnen een globale begrenzing van 10 000 hectare, van toepassing op tijdens de verkoopseizoenen 1996/1997 en/of 1997/1998 te verwezenlijken nieuwe aanplantingen, volgens de volgende verdeelsleutel:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

";

2. in artikel 16, lid 5, derde alinea, worden de woorden "tussen 1 januari 1996 en 31 augustus 1996" vervangen door "tussen 1 januari 1996 en 31 augustus 1997";

3. in artikel 17, lid 3, wordt de datum "31 augustus 1996" vervangen door "31 augustus 1997";

4. in artikel 18, lid 3, wordt de tweede alinea geschrapt;

5. artikel 36 wordt als volgt gelezen:

"1. Tot en met 31 juli 1997 moet wijn die is verkregen uit druiven die niet als druivenwijnrassen voorkomen in de indeling van de wijnstokrassen voor de administratieve eenheid waar die druiven zijn geoogst en die tijdens het betrokken wijnoogstjaar niet worden uitgevoerd, voor een nader te bepalen datum worden gedistilleerd. Behoudens afwijkingen mag deze wijn uitsluitend in het verkeer komen om naar een distilleerderij te worden gebracht.

Vanaf 1 augustus 1997 mogen de in de eerste alinea bedoelde druiven niet voor de wijnbereiding worden gebruikt.";

6. in artikel 39:

a) worden in lid 3, derde alinea, de woorden "tot en met het wijnoogstjaar 1995/1996" vervangen door "tot en met het wijnoogstjaar 1996/1997";

b) worden in lid 3, vierde alinea, de woorden "vanaf het wijnoogstjaar 1996/1997" vervangen door "vanaf het wijnoogstjaar 1997/1998";

c) in lid 10:

- wordt het wijnoogstjaar "1995/1996" vervangen door "1996/1997";

- wordt de volgende alinea toegevoegd:

"In afwijking van het onderhavige artikel en op verzoek van de betrokken Lid-Staat kan de op grond van het wijnoogstjaar te distilleren hoeveelheid in een regio worden verdeeld over vast te stellen subregio's volgens criteria waarbij gebruik gemaakt wordt van andere referenties dan die bedoeld in lid 3, derde alinea, tweede streepje. De verdeling van de hoeveelheden alsmede de begrenzing van de subregio's worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 83.";

d) wordt in lid 11 het wijnoogstjaar "1995/1996" vervangen door "1996/1997";

e) wordt lid 12 geschrapt;

7. in artikel 46, lid 4, wordt het wijnoogstjaar "1995/1996" vervangen door "1996/1997";

8. in artikel 65:

a) wordt aan lid 2, letter b), het volgende streepje toegevoegd:

"- witte v.q.p.r.d. van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk die overeenkomstig de Britse wetgeving is omschreven en wordt aangeboden met de term "botrytis", of andere gelijkwaardige termen zoals "noble harvest", "noble late harvested" of "special late harvested".";

b) wordt in lid 5 de datum "1 april 1996" vervangen door "1 april 1997" en de datum "1 september 1996" door "1 september 1997";

9. in bijlage I, punt 13, wordt de derde alinea vervangen door:

"Voor het wijnoogstjaar 1996/1997 mogen tafelwijnen die zijn geproduceerd in Portugal en in andere Spaanse delen van de wijnbouwzones C dan Asturias, Baleares, Cantabria, Galicia en de provincies Guipúzcoa en Vizcaya en die respectievelijk op de Portugese en op de Spaanse markt ten verbruik worden aangeboden, een totaalzuurgehalte hebben van ten minste 3,5 g/l, uitgedrukt in wijnsteenzuur.";

10. in bijlage VI, punt 3, worden de volgende punten ingevoegd:

"t bis) gebruik van wijnbereidingsfermenten, droog of in wijnsuspensie, voor de bereiding van mousserende wijn;

t ter) toevoeging, voor de bereiding van mousserende wijn, van ammoniumzouten en thiamine aan de basiswijn, ter bevordering van de ontwikkeling van fermenten, onder de volgende voorwaarden:

- voor de voedingszouten, diammoniumfosfaat of ammoniumsulfaat, tot maximaal 0,3 g/l (uitgedrukt in zout),

- voor de groeifactoren, thiamine in de vorm van thiaminechloorhydraat, tot maximaal 0,6 mg/l (uitgedrukt in thiamine).".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. COVENEY

(1) PB nr. C 125 van 27. 4. 1996, blz. 45.

(2) PB nr. C 166 van 10. 6. 1996.

(3) PB nr. C 204 van 15. 7. 1996, blz. 57.

(4) PB nr. L 84 van 27. 3. 1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1544/95 (PB nr. L 148 van 30. 6. 1995, blz. 31).