Home

Verordening (EG) nr. 1854/96 van de Commissie van 26 september 1996 tot vaststelling van een lijst van referentiemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelprodukten in het kader van de gemeenschappelijke marktordening

Verordening (EG) nr. 1854/96 van de Commissie van 26 september 1996 tot vaststelling van een lijst van referentiemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelprodukten in het kader van de gemeenschappelijke marktordening

Verordening (EG) nr. 1854/96 van de Commissie van 26 september 1996 tot vaststelling van een lijst van referentiemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelprodukten in het kader van de gemeenschappelijke marktordening

Publicatieblad Nr. L 246 van 27/09/1996 blz. 0005 - 0012


VERORDENING (EG) Nr. 1854/96 VAN DE COMMISSIE van 26 september 1996 tot vaststelling van een lijst van referentiemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelprodukten in het kader van de gemeenschappelijke marktordening

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1587/96 (2), en met name op artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 5, artikel 8, lid 4, artikel 9, lid 3, artikel 10, lid 3, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 3, artikel 13, lid 3, artikel 16, leden 1 en 4, en artikel 17, lid 14,

Overwegende dat in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2721/95 van de Commissie van 24 november 1995 tot vaststelling van regels voor de toepassing van referentie- en routinemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelprodukten in het kader van de gemeenschappelijke marktordening (3) is bepaald dat elk jaar een lijst moet worden vastgesteld van referentiemethoden voor de in artikel 1 van die verordening bedoelde analyses; dat een eerste lijst is opgesteld en moet worden goedgekeurd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij deze verordening bevat de lijst van referentiemethoden voor de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2721/95 bedoelde analyses.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 september 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 21.

(3) PB nr. L 283 van 25. 11. 1995, blz. 7.

BIJLAGE

LIJST VAN REFERENTIEMETHODEN OVEREENKOMSTIG VERORDENING (EG) Nr. 2721/95

Van toepassing vanaf 1 oktober 1996

Index:

IDF = International Dairy Federation - Internationale Zuivelfederatie, ISO = International Standards Organization - Internationale Organisatie voor normalisatie, IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry, ADPI = American Dairy Products Institute.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aantekeningen bij de lijst van EU-referentiemethoden

Noot 1: Isolatie melkvet: volgens IDF-norm 6B: 1989 (donker bewaren).

Noot 2: Er is geen referentiemethode vastgesteld.

Noot 3: Monsterbereiding overeenkomstig IDF-norm 122B:1992 of overeenkomstig IDF-norm 73A: 1985.

Noot 4: Incubatie gedurende 48 uur bij een temperatur van 55 °C.