Home

Verordening (EG) nr. 2143/96 van de Commissie van 7 november 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2385/91 wat betreft de geografische gebieden van Duitsland waar producenten van schapevlees die het "transhumance"-systeem toepassen, als producenten in probleemgebieden worden aangemerkt

Verordening (EG) nr. 2143/96 van de Commissie van 7 november 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2385/91 wat betreft de geografische gebieden van Duitsland waar producenten van schapevlees die het "transhumance"-systeem toepassen, als producenten in probleemgebieden worden aangemerkt

Verordening (EG) nr. 2143/96 van de Commissie van 7 november 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2385/91 wat betreft de geografische gebieden van Duitsland waar producenten van schapevlees die het "transhumance"-systeem toepassen, als producenten in probleemgebieden worden aangemerkt

Publicatieblad Nr. L 286 van 08/11/1996 blz. 0010 - 0011


VERORDENING (EG) Nr. 2143/96 VAN DE COMMISSIE van 7 november 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2385/91 wat betreft de geografische gebieden van Duitsland waar producenten van schapevlees die het "transhumance"-systeem toepassen, als producenten in probleemgebieden worden aangemerkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3013/89 van de Raad van 25 september 1989 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1589/96 (2), en met name op artikel 5, lid 9,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3493/90 van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van de premie aan de producenten van schape- en geitevlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 233/94 (4), en met name op artikel 1 en artikel 2, lid 4,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 3493/90 de voorwaarden zijn vastgesteld waaronder een veehouder die het "transhumance"-systeem toepast, als producent in een probleemgebied wordt aangemerkt; dat in die verordening met name is bepaald dat als zodanig slechts producenten worden aangemerkt wier bedrijf gelegen is in gebieden die aan de hand van bepaalde criteria volgens de procedure van artikel 30 van Verordening (EEG) nr. 3013/89 worden vastgesteld; dat bij Verordening (EEG) nr. 2385/91 van de Commissie van 6 augustus 1991 houdende nadere voorschriften voor een aantal bijzondere gevallen in verband met de definitie van producenten en producentengroeperingen in de sector schape- en geitevlees (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2569/95 (6), de lijst van deze gebieden is vastgesteld; dat, als gevolg van een administratieve reorganisatie in de nieuwe Länder, de geografische indeling van bepaalde districten in Duitsland is gewijzigd en de districten andere benamingen hebben gekregen en dat de lijst van de gebieden van deze Lid-Staat dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat deze wijzigingen waarschijnlijk geen toeneming impliceren van het aantal producenten die het "transhumance"-systeem toepassen in de betrokken gebieden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer "schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2385/91 wordt punt IV betreffende de Bondsrepubliek Duitsland als volgt gewijzigd:

1. Bij "Mecklenburg-Vorpommern", "Sachsen-Anhalt", "Thüringen" en "Sachsen" wordt de tekst vervangen door:

"Mecklenburg-Vorpommern (de volgende Stadt- en Landkreisen)

Bad Doberan

Demmin

Güstrow

Ludwigslust

Mecklenburg-Strelitz

Nordvorpommern

Nordwestmecklenburg

Ostvorpommern

Parchim

Uecker-Randow

Sachsen-Anhalt (de volgende Stadt- en Landkreisen)

Anhalt-Zerbst

Sangerhausen

Weißenfels

Ohrekreis

Jerichower Land

Halberstadt

Stendal

Salzwedel

Thüringen (de volgende Stadt- en Landkreisen)

Nordhausen

Kyffhäuser Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis

Sömmerda

Wartburg Kreis

Gotha

Weimar-Land

Ilm-Kreis

Holzlandkreis

Altenburg

Erfurt

Weimar

Sachsen (de volgende Stadt- en Landkreisen)

Torgau-Oschatz

Delitzsch

Muldentalkreis

Riesa-Großenhain

Meißen-Radebeul

Sächsische Schweiz

Bautzen

Löbau-Zittau

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

Freiberg

Chemnitzer Land

Zwickauer Land

Kamenz".

2. Bij "Niedersachsen" wordt Landkreis "Lüneburg" ingevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 289 van 7. 10. 1989, blz. 1.

(2) PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 25.

(3) PB nr. L 337 van 4. 12. 1990, blz. 7.

(4) PB nr. L 30 van 3. 2. 1994, blz. 9.

(5) PB nr. L 219 van 7. 8. 1991, blz. 15.

(6) PB nr. L 262 van 1. 11. 1995, blz. 32.