Home

Verordening (EG) nr. 2196/96 van de Commissie van 15 november 1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 2196/96 van de Commissie van 15 november 1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

Verordening (EG) nr. 2196/96 van de Commissie van 15 november 1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 293 van 16/11/1996 blz. 0007 - 0010


VERORDENING (EG) Nr. 2196/96 VAN DE COMMISSIE van 15 november 1996 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad van 18 mei 1972 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1363/95 van de Commissie (2), en met name op artikel 26, lid 11,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie (3) de uitvoeringsbepalingen voor de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit zijn vastgesteld voor certificaten van systeem A1 en systeem A2, die op of na 18 november 1996 worden aangevraagd, en voor certificaten van systeem B die worden aangevraagd voor uitvoertransacties waarvoor de aangifte ten uitvoer van de produkten na 24 november 1996 wordt aanvaard;

Overwegende dat rekening moet worden gehouden met het feit dat het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1488/95 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2702/95 (5), nog van toepassing moet blijven op certificaten zonder vaststelling vooraf die na 24 november 1996 worden aangevraagd voor uitvoertransacties waarvoor de aangifte ten uitvoer van de produkten vóór 25 november 1996 wordt aanvaard;

Overwegende dat op grond van artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 het verschil tussen de prijzen voor de in genoemd artikel bedoelde produkten in de internationale handel en de prijzen voor die produkten in de Gemeenschap door een uitvoerrestitutie kan worden overbrugd voor zover dit nodig is om een in economisch opzicht belangrijke uitvoertransactie mogelijk te maken;

Overwegende dat krachtens artikel 26, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 bij de vaststelling van de restituties rekening moet worden gehouden met de situatie en de vooruitzichten met betrekking tot enerzijds de prijzen en de beschikbaarheid van groenten en fruit op de markt van de Gemeenschap en anderzijds de in de internationale handel toegepaste prijzen; dat bovendien rekening moet worden gehouden met de in artikel 26, lid 4, onder b), bedoelde kosten, en het economische aspect van de beoogde uitvoer;

Overwegende dat krachtens artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 bij de vaststelling van de restituties rekening moet worden gehouden met de limieten die voortvloeien uit de overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag gesloten overeenkomsten;

Overwegende dat krachtens artikel 26, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 de prijzen op de markt van de Gemeenschap worden vastgesteld rekening houdend met de prijzen die het gunstigst blijken met het oog op uitvoer; dat de prijzen in de internationale handel worden bepaald op basis van de in artikel 26, lid 5, tweede alinea, bedoelde noteringen en prijzen;

Overwegende dat het, wegens de omstandigheden in de internationale handel of specifieke vereisten van bepaalde markten, nodig kan zijn de restitutie voor een bepaald produkt te differentiëren naar gelang van de bestemming van dat produkt;

Overwegende dat op het gebied van de uitvoer van tomaten, citroenen, sinaasappelen, appelen, van de kwaliteitsklassen Extra, I en II van de gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, tafeldruiven van de klassen Extra en I, gedopte amandelen, hazelnoten en ongedopte walnoten in economisch opzicht belangrijke uitvoertransacties kunnen plaatsvinden;

Overwegende dat de representatieve marktkoersen zoals gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3813/92 van de Raad (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 150/95 (7), worden gebruikt voor de omrekening van in de nationale valuta van derde landen uitgedrukte bedragen en dat aan de hand van die representatieve marktkoersen ook de landbouwomrekeningskoers van de valuta's van de Lid-Staten wordt bepaald; dat de nadere voorschriften voor de bepaling en de toepassing van deze omrekeningskoersen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1068/93 van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1482/96 (9);

Overwegende dat toepassing van bovengenoemde voorschriften op de huidige marktsituatie of op de te verwachten marktontwikkelingen, en met name de noteringen en de prijzen voor groenten en fruit in de Gemeenschap en in de internationale handel, leidt tot de restituties zoals die worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening;

Overwegende dat er overeenkomstig artikel 26, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1035/72 voor moet worden gezorgd dat de beschikbare middelen zo doeltreffend mogelijk worden gebruikt, zonder dat dit evenwel tot discriminatie tussen de belanghebbende marktdeelnemers leidt; dat er in dit verband op moet worden toegezien dat de reeds eerder door de restitutieregeling op gang gebrachte handelsstromen niet worden verstoord; dat daarom, en wegens de seizoengebondenheid van de uitvoer van groenten en fruit, contingenten per produkt moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat, gelet op de marktsituatie en om een optimaal gebruik van de beschikbare hulpbronnen mogelijk te maken, en gezien de structuur van de uitvoer van de Gemeenschap, de meest adequate methode voor de uitvoerrestituties voor de betrokken produkten moet worden gekozen en bijgevolg voor de betrokken uitvoerperiode niet gelijktijdig restituties volgens systeem A1 en volgens systeem A2, als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2190/96 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit mogen worden vastgesteld; dat in systeem A2 ook onderscheid moet worden gemaakt tussen nabije en verder verwijderde bestemmingen;

Overwegende dat, gezien de bij Verordening (EG) nr. 1222/96 van de Commissie (10) aangebrachte wijziging, het cijfer 9 vanaf 1 januari 1997 moet worden beschouwd als in de code van de restitutienomenclatuur opgenomen na de eerste acht cijfers betreffende de posten van de gecombineerde nomenclatuur;

Overwegende dat het Comité van beheer van groenten en fruit geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit zijn vastgesteld in de bijlage.

2. Certificaten die in het kader van de voedselhulp worden afgegeven, zoals bedoeld in artikel 14 bis van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten (11), worden niet afgeboekt op de in lid 1 bedoelde hoeveelheden.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2190/96 bedraagt de geldigheidsduur van de certificaten van systeem A1 en systeem A2 twee maanden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 november 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 118 van 20. 5. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 132 van 16. 6. 1995, blz. 8.

(3) PB nr. L 292 van 15. 11. 1996, blz. 12.

(4) PB nr. L 145 van 29. 6. 1995, blz. 68.

(5) PB nr. L 280 van 23. 11. 1995, blz. 30.

(6) PB nr. L 387 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(7) PB nr. L 22 van 31. 1. 1995, blz. 1.

(8) PB nr. L 108 van 1. 5. 1993, blz. 106.

(9) PB nr. L 188 van 27. 7. 1996, blz. 22.

(10) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 62.

(11) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

BIJLAGE

UITVOERRESTITUTIES IN DE SECTOR GROENTEN EN FRUIT

>RUIMTE VOOR DE TABEL>