Home

Verordening (EG) nr. 2320/96 van de Raad van 28 november 1996 tot handhaving van een bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen als ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 2686/94

Verordening (EG) nr. 2320/96 van de Raad van 28 november 1996 tot handhaving van een bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen als ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 2686/94

Verordening (EG) nr. 2320/96 van de Raad van 28 november 1996 tot handhaving van een bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen als ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 2686/94

Publicatieblad Nr. L 316 van 05/12/1996 blz. 0001 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 2320/96 VAN DE RAAD van 28 november 1996 tot handhaving van een bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen als ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 2686/94

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 W,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),

Overwegende dat in Protocol nr. 5, betreffende bananen, bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst is bepaald dat geen enkele Staat in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) bij uitvoer van bananen naar de markten van de Gemeenschap, ten aanzien van de toegang tot en de voordelen op zijn traditionele markten, in een minder gunstige situatie zal worden gebracht dan vroeger het geval was of thans het geval is;

Overwegende dat de nationale marktordeningen de traditionele ACS-leveranciers van bananen tot nu toe de mogelijkheid hebben geboden om hun produktie op hun traditionele markten af te zetten, en hen in staat hebben gesteld uit die markten adequate opbrengsten te verkrijgen;

Overwegende dat de bij Verordening (EEG) nr. 404/93 (4) ingestelde gemeenschappelijke marktordening in de sector bananen het raamwerk biedt om, overeenkomstig de bovengenoemde verbintenis van de Gemeenschap, op de markt van de Gemeenschap de door de traditionele ACS-leveranciers genoten voordelen te blijven bieden;

Overwegende dat het echter niet is uitgesloten dat de invoering van een nieuwe marktordening en de noodzaak om zich daaraan aan te passen, tot gevolg heeft dat de ACS-leveranciers zich niet langer kunnen handhaven;

Overwegende dat de aanpassing aan de nieuwe marktsituatie bijzondere inspanningen zal vergen om van de geboden mogelijkheden profijt te kunnen trekken;

Overwegende dat zowel de structuur en de aard van de nieuwe markt als de afzetinspanning die nodig is om zich op deze markt te handhaven, nieuwe elementen zijn waarvan een aantal noch door de traditionele ACS-leveranciers noch door de handelaren die hun produkten afzetten, redelijkerwijs kon worden voorzien;

Overwegende dat derhalve technische en financiële bijstand, naast die waarin de Vierde ACS-EG-Overeenkomst voorziet, dient te worden verleend om programma's uit te voeren waarmee wordt beoogd de producenten bij hun aanpassing aan de nieuwe marktsituatie bij te staan en met name de kwaliteit van hun produkten, de afzet en de concurrentiepositie te verbeteren;

Overwegende dat de nieuwe marktsituatie kan leiden tot tijdelijke verstoringen van de markt, met name van de deelmarkten van de Gemeenschap waarop vanouds ACS-produkten worden afgezet;

Overwegende dat deze marktverstoringen voor de ontvangsten van de ACS-Staten uit de markt, en dus ook voor de verdere levensvatbaarheid van die produktie, ernstige gevolgen kunnen hebben;

Overwegende dat derhalve financiële bijstand dient te worden verleend teneinde het de ACS-Staten mogelijk te maken op de markt te blijven totdat deze zich stabiliseert en hun afzet op deze markt weer rendabel wordt;

Overwegende dat de inkomstensteun een aanvulling dient te zijn op de overdrachten van het systeem voor de stabilisatie van de exportopbrengsten (Stabex) die op grond van dezelfde omstandigheden worden toegekend;

Overwegende dat het derhalve dienstig is de berekening van de inkomstensteun op die van de Stabex-overdrachten af te stemmen;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2686/94 (5) financiële bijstand in de vorm van inkomstensteun is ingevoerd;

Overwegende dat deze verordening op 28 februari 1996 is komen te vervallen;

Overwegende dat de statistische gegevens die nodig zijn voor de berekening van de Stabex-overdrachten en van de inkomstensteun die voor het voorgaande jaar moet worden toegekend, pas in het tweede kwartaal van elk jaar beschikbaar zijn zodat, om aan alle vereisten van het stelsel te voldoen, tot 31 december 1996 de bij Verordening (EG) nr. 2686/94 ingevoerde regeling moet worden gehandhaafd;

Overwegende dat bij deze verordening eveneens een technische en financiële bijstand wordt ingevoerd, in aanvulling op die welke wordt omschreven in de Vierde ACS-EG-Overeenkomst en die wordt toegekend aan programma's bestemd om telers zich te laten aanpassen aan de nieuwe marktsituatie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Hierbij wordt een bijzondere regeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen ingesteld. De bijstand kan bestaan uit technische en financiële bijstand en/of uit inkomstensteun.

Artikel 2

Voor de doeleinden van deze verordening wordt verstaan onder:

- "traditionele ACS-leveranciers", de ACS-Staten die in de bijlage zijn vermeld;

- "bananen", bananen vers of gedroogd, van GN-code 0803, met uitzondering van "plantains".

TITEL I

Technische en financiële bijstand

Artikel 3

1. Aan traditionele ACS-leveranciers wordt technische en financiële bijstand verleend om hen te helpen zich na de instelling van een gemeenschappelijke marktordening voor bananen aan de nieuwe marktsituatie aan te passen.

2. De technische en financiële bijstand wordt verleend om bij te dragen tot de uitvoering van programma's in de bananensector waarmee een of meer van de volgende doelstellingen worden nagestreefd:

- kwaliteitsverbetering;

- aanpassing van produktie-, distributie- en afzetvereisten aan de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde kwaliteitsnormen;

- oprichting van telersverenigingen die verbetering van de afzet en van de concurrentiepositie van hun produkten tot doel hebben;

- ontwikkeling van een produktie- en/of afzetstrategie om in de context van de gemeenschappelijke marktordening voor bananen aan de eisen van de markt in de Gemeenschap te kunnen voldoen;

- verlening van bijstand voor opleiding, marktonderzoek, ontwikkeling van ecologisch verantwoorde produktiemethoden, verbetering van de distributie-infrastructuur, verbetering van de commerciële en financiële dienstverlening ten behoeve van de bananentelers en/of verbetering van de concurrentiepositie.

3. Voor programma's met gelijkaardige doelstellingen die thans binnen het raam van de ACS-EG-Overeenkomst of door de overheid van de Lid-Staten die bij deze Overeenkomst partij zijn, worden gefinancierd, kan bijstand worden verleend in de gevallen waarin zulks tot een snellere afwikkeling van het programma mocht leiden.

Artikel 4

De Commissie besluit na raadpleging van de betrokken traditionele ACS-leverancier of een programma voor bijstand in aanmerking komt en in welke mate bijstand wordt verleend. Zij houdt er daarbij ook rekening mee of het voorgenomen programma in de algemene ontwikkelingsdoelstellingen van de betrokken ACS-Staat past en welke weerslag het voor de regionale samenwerking met andere bananenproducenten, met name die in de Gemeenschap, zal hebben.

TITEL II

Steun voor de inkomsten

Artikel 5

1. Binnen de in artikel 15, punt 1, van Verordening (EEG) nr. 404/93 aangegeven grenzen komen traditionele ACS-leveranciers voor inkomstensteun in aanmerking.

2. De inkomstensteun wordt betaald wanneer de daling van de inkomsten uit de uitvoer naar de Gemeenschap van bananen die aan de gemeenschappelijke normen voldoen, rechtstreeks verband houdt met de na de instelling van de gemeenschappelijke marktordening voor bananen heersende marktvoorwaarden.

Artikel 6

1. De inkomstensteun wordt voor elke traditionele ACS-leverancier afzonderlijk berekend op basis van de in het jaar waarin de steun wordt toegepast, naar de Gemeenschap uitgevoerde hoeveelheden en het verschil tussen de referentie- en de werkelijke prijs.

2. Als referentieprijs geldt de gemiddelde prijs per in de betrokken ACS-Staat geproduceerde ton bananen die in de zes kalenderjaren vóór de inwerkingtreding van deze verordening naar de Gemeenschap is uitgevoerd, waarbij het jaar met het hoogste en dat met het laagste cijfer buiten beschouwing worden gelaten.

Als werkelijke prijs geldt de gemiddelde prijs per in de betrokken ACS-Staat geproduceerde ton bananen die in het jaar waarin de steun wordt toegepast, naar de Gemeenschap is uitgevoerd.

3. Voor de berekening van de inkomstensteun wordt gebruik gemaakt van de door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen berekende en gepubliceerde cijfers over de invoer in de Gemeenschap.

4. Jaarlijks stelt de Commissie vóór 1 juli na raadpleging van de betrokken ACS-Staat de inkomstensteun voor het voorbije jaar vast.

TITEL III

Algemene bepalingen

Artikel 7

1. De bedragen van uit hoofde van titel I aangegane financiële verplichtingen komen boven de middelen die krachtens de bepalingen van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst voor de ACS-Staten beschikbaar zijn.

2. De bedragen van de financiële verplichtingen uit hoofde van titel II vormen een aanvulling op de middelen die beschikbaar zijn binnen het raam van het bij de artikelen 186 en volgende van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst voorziene stelsel tot waarborging van de stabilisatie van de exportopbrengsten. Uit hoofde van titel II kan derhalve slechts aanspraak op inkomstensteun worden gemaakt in zoverre de overdrachten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van de Overeenkomst voor dezelfde hoeveelheden de weerslag van de prijsdalingen op de inkomsten van de traditionele ACS-leveranciers niet volledig compenseren.

3. De betaalde inkomstensteun wordt ten voordele van de door het inkomensverlies getroffen producenten gebruikt om de economische levensvatbaarheid van de produktie te vergroten, overeenkomstig het in elk afzonderlijk geval door de betrokken traditionele ACS-leverancier en de Commissie in overleg vast te stellen raam van wederzijdse verplichtingen.

4. a) Wanneer de toepassing van titel II een transfergrondslag doet ontstaan, zendt de betrokken ACS-Staat in de maand volgend op de ontvangst van de in artikel 6, lid 4, bedoelde kennisgeving, een uitgebreide analyse van de sector aan de Commissie, waarin een overzicht wordt gegeven van het inkomensverlies, de oorzaken van dit verlies, het door de autoriteiten gevolgde beleid en de projecten, programma's of activiteiten waaraan de middelen in overeenstemming met de in artikel 7, lid 3, uiteengezette doelstelling zullen worden toegewezen.

b) De projecten, programma's of activiteiten waaraan de begunstigde ACS-Staten de overgedragen middelen toewijzen worden door de Commissie en de betrokken ACS-Staat gezamenlijk gecontroleerd.

c) De middelen worden gebruikt voor maatregelen die de economische levensvatbaarheid van de produktie rechtstreeks ondersteunen of voor aanpassingsmaatregelen die, in het kader van een samenhangend beleid ter hervorming van de bananensector, de herstructurering van de produktie- en exportactiviteiten beogen.

Artikel 8

1. De in artikel 1 omschreven steun wordt toegekend mits de betrokken ACS-Staat een representatieve organisatie aanwijst die gemachtigd is om in het raam van deze verordening namens hem op te treden en betalingen te ontvangen.

2. De representatieve organisaties dienen aan de volgende eisen te voldoen:

a) uitsluitend of hoofdzakelijk uit bananenproducenten van een of meer traditionele ACS-leveranciers bestaan;

b) ten minste twee van de volgende doelstellingen nastreven:

- verbetering van de kwaliteit van de produkten;

- verbetering van distributie en afzet;

- verbetering van de producenteninkomsten;

- verruiming van de rol van de producenten bij de inrichting van de bananenmarkt.

3. Aan de Commissie wordt kennisgegeven welke representatieve organisatie overeenkomstig lid 2 is aangewezen.

Artikel 9

De Commissie stelt, indien nodig, volgens de procedure van artikel 10 ter uitvoering van deze verordening nadere bepalingen vast.

Artikel 10

De Commissie wordt bijgestaan door een raadgevend comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie, advies uit over dit ontwerp, zo nodig door middel van een stemming.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt in de notulen wordt opgenomen.

De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het door het comité uitgebrachte advies. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft gehouden met zijn advies.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 29 februari 1996. Zij vervalt op 31 december 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 november 1996.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. LOWRY

(1) PB nr. C 92 van 28. 3. 1996, blz. 16.

(2) PB nr. C 37 van 15. 7. 1996, blz. 37.

(3) Advies van het Europees Parlement van 21 juni 1996 (PB nr. C 198 van 8. 7. 1996, blz. 260), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 23 juli 1996 (PB nr. C 333 van 7. 11. 1996, blz. 1) en besluit van het Europees Parlement van 13 november 1996 (PB nr. C 362 van 2. 12. 1996).

(4) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105).

(5) PB nr. L 286 van 5. 11. 1994, blz. 1.

BIJLAGE

IN ARTIKEL 2, EERSTE STREEPJE, BEDOELDE LIJST

Traditionele ACS-leveranciers van bananen

Belize

Kameroen

Kaapverdië

Ivoorkust

Dominica

Grenada

Jamaïca

Santa-Lucia

Sint-Vincent en de Grenadinen

Somalië

Suriname

Madagascar