Home

Beschikking van de Commissie van 17 december 1996 tot goedkeuring van het door Zweden ingediende programma ter verbetering van de regeling inzake de veterinaire controles aan de buitengrenzen voor 1997 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek)

Beschikking van de Commissie van 17 december 1996 tot goedkeuring van het door Zweden ingediende programma ter verbetering van de regeling inzake de veterinaire controles aan de buitengrenzen voor 1997 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek)

Beschikking van de Commissie van 17 december 1996 tot goedkeuring van het door Zweden ingediende programma ter verbetering van de regeling inzake de veterinaire controles aan de buitengrenzen voor 1997 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 012 van 15/01/1997 blz. 0040 - 0041


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 december 1996 tot goedkeuring van het door Zweden ingediende programma ter verbetering van de regeling inzake de veterinaire controles aan de buitengrenzen voor 1997 en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Zweedse taal is authentiek) (97/31/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 38,

Overwegende dat de versterking van de veterinaire controles aan de buitengrenzen in verband met de totstandbrenging van de interne markt één van de prioriteiten van de gemeenschappelijke actie is;

Overwegende dat Zweden een programma ter verbetering van de regeling inzake de veterinaire controles aan de buitengrenzen voor 1997 heeft ingediend;

Overwegende dat dit programma is opgenomen in de bij Beschikking 96/729/EG van de Commissie (3) vastgestelde lijst van programma's ter verbetering van de regeling inzake de veterinaire controles aan de buitengrenzen, waarvoor in 1997 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend;

Overwegende dat, aangezien dit programma van belang is voor het bereiken van de door de Gemeenschap nagestreefde doeleinden, de financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden vastgesteld op 50 % van de door Zweden gedane uitgaven, met een maximum van 1 450 000 ecu;

Overwegende dat een financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd en de autoriteiten binnen de vastgestelde termijnen de nodige informatie verstrekken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Zweden ingediende programma ter verbetering van de regeling inzake de veterinaire controles aan de buitengrenzen, waarvan een samenvatting is opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997.

Artikel 2

Zweden doet de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van het in artikel 1 bedoelde programma in werking treden op 1 januari 1997.

Artikel 3

1. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt vastgesteld op 50 % van de door Zweden gedane uitgaven voor de uitvoering van het programma, met een maximum van 1 450 000 ecu.

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat:

- per kwartaal bij de Commissie een verslag is ingediend over de voortgang betreffende het programma en over de gedane uitgaven;

- uiterlijk op 1 juni 1998 bij de Commissie een eindverslag is ingediend over de technische uitvoering van het programma, samen met de bewijsstukken betreffende de gedane uitgaven.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Zweden.

Gedaan te Brussel, 17 december 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19.

(2) PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31.

(3) PB nr. L 329 van 19. 12. 1996, blz. 55.

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN HET ZWEEDSE PROGRAMMA (1)

1. STOCKHOLM (haven) - levensmiddelen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. ARLANDA (luchthaven) - alle produkten en levende dieren

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. KARLSKRONA (haven) - alle produkten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

4. YSTAD (haven) - alle produkten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

5. HELSINGBORG (haven) - alle produkten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

6. GOETEBORG (haven) - alle produkten en levende dieren

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

7. LANDVETTER (luchthaven)

A. Alle produkten en kleine dieren

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Grote dieren

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

8. WALLHAMN (haven) - levensmiddelen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Alle cijfers zijn in Zweedse kroon.