Home

Beschikking van de Commissie van 22 november 1996 tot goedkeuring van de door Frankrijk voor 1997 ingediende programma's voor de uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion en van cowdriose en babesiose in Martinique, en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Beschikking van de Commissie van 22 november 1996 tot goedkeuring van de door Frankrijk voor 1997 ingediende programma's voor de uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion en van cowdriose en babesiose in Martinique, en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Beschikking van de Commissie van 22 november 1996 tot goedkeuring van de door Frankrijk voor 1997 ingediende programma's voor de uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion en van cowdriose en babesiose in Martinique, en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 023 van 24/01/1997 blz. 0003 - 0004


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 november 1996 tot goedkeuring van de door Frankrijk voor 1997 ingediende programma's voor de uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion en van cowdriose en babesiose in Martinique, en tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (97/44/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/370/EG (2), en met name op artikel 24, lid 6,

Overwegende dat krachtens Beschikking 90/424/EEG met name kan worden voorzien in een financiële maatregel van de Gemeenschap voor de uitroeiing van en de controle op door vectorinsekten overgedragen cowdriose, babesiose en anaplasmose in de Franse overzeese departementen;

Overwegende dat Frankrijk een programma heeft ingediend voor de uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion en een programma voor de uitroeiing van cowdriose en babesiose in Guadeloupe en Martinique;

Overwegende dat Frankrijk overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Beschikking 90/424/EEG, aanvullende gegevens inzake de programma's voor Réunion en Martinique heeft ingediend die voor de beoordeling van deze programma's noodzakelijk zijn;

Overwegende dat geen informatie is ontvangen betreffende het programma voor Guadeloupe; dat het programma voor Guadeloupe dan ook niet volledig kon worden beoordeeld; dat dit programma bijgevolg niet in aanmerking komt voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap;

Overwegende dat bij het onderzoek van het programma's voor Réunion en Martinique is gebleken dat zij voldoen aan alle communautaire criteria betreffende de uitroeiing van de ziekten als bepaald in Beschikking 90/638/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van communautaire criteria voor de maatregelen inzake de uitroeiing van en de controle op bepaalde dierziekten (3), gewijzigd bij Richtlijn 92/65/EEG (4);

Overwegende dat deze programma's zijn opgenomen in de bij Beschikking 96/598/EG van de Commissie (5) vastgestelde lijst van programma's voor de uitroeiing van en de controle op dierziekten waarvoor in 1997 een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend;

Overwegende dat, aangezien het programma belangrijk is voor het bereiken van het door de Commissie op het gebied van de diergezondheid nagestreefde doel, de financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden vastgesteld op 50 % van de door Frankrijk gedane uitgaven, met een maximum van 700 000 ecu;

Overwegende dat een financiële bijdrage van de Gemeenschap zal worden verleend op voorwaarde dat de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd en dat de autoriteiten tijdig de nodige informatie verstrekken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van anaplasmose en babesiose in Réunion wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997.

2. Het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van cowdriose en babesiose in Martinique wordt goedgekeurd voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997.

Artikel 2

Frankrijk doet op 1 januari 1997 de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de tenuitvoerlegging van de in artikel 1 bedoelde programma's in werking treden.

Artikel 3

1. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt vastgesteld op 50 % van de door Frankrijk gedane uitgaven voor de tenuitvoerlegging van de in artikel 1 bedoelde programma's, met een maximum van:

- 300 000 ecu voor het in artikel 1, lid 1, bedoelde programma,

- 400 000 ecu voor het in artikel 1, lid 2, bedoelde programma.

2. De financiële bijdrage van de Gemeenschap wordt verleend op voorwaarde dat:

- per kwartaal bij de Commissie een verslag is ingediend over de voortgang betreffende het programma en over de gedane uitgaven,

- uiterlijk op 1 juni 1998 bij de Commissie een eindverslag is ingediend over de technische uitvoering van elk programma, samen met de bewijsstukken betreffende de gedane uitgaven.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 22 november 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 224 van 18. 8. 1990, blz. 19.

(2) PB nr. L 168 van 2. 7. 1994, blz. 31.

(3) PB nr. L 347 van 12. 12. 1990, blz. 27.

(4) PB nr. L 268 van 14. 9. 1992, blz. 54.

(5) PB nr. L 264 van 17. 10. 1996, blz. 24.