Home

97/103/EG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1997 houdende wijziging van Beschikking 93/693/EG tot vaststelling van een lijst van voor uitvoer van sperma van runderen (huisdieren) naar de Gemeenschap erkende spermacentra in derde landen (Voor de EER relevante tekst)

97/103/EG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1997 houdende wijziging van Beschikking 93/693/EG tot vaststelling van een lijst van voor uitvoer van sperma van runderen (huisdieren) naar de Gemeenschap erkende spermacentra in derde landen (Voor de EER relevante tekst)

97/103/EG: Beschikking van de Commissie van 22 januari 1997 houdende wijziging van Beschikking 93/693/EG tot vaststelling van een lijst van voor uitvoer van sperma van runderen (huisdieren) naar de Gemeenschap erkende spermacentra in derde landen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 036 van 06/02/1997 blz. 0029 - 0030


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 22 januari 1997 houdende wijziging van Beschikking 93/693/EG tot vaststelling van een lijst van voor uitvoer van sperma van runderen (huisdieren) naar de Gemeenschap erkende spermacentra in derde landen (Voor de EER relevante tekst) (97/103/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 9, lid 1,

Overwegende dat bij Beschikking 93/693/EG van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/1/EG (3), een lijst is vastgesteld van spermacentra die zijn erkend voor de uitvoer naar de Gemeenschap van sperma van runderen (huisdieren) uit derde landen;

Overwegende dat de bevoegde veterinaire diensten van Australië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika wijzigingen in de lijst van spermacentra die officieel zijn erkend voor de uitvoer van sperma van runderen naar de Gemeenschap, hebben meegedeeld; dat de lijst van erkende centra bijgevolg moet worden gewijzigd; dat de Commissie garanties heeft gekregen inzake de naleving van artikel 9 van Richtlijn 88/407/EEG;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 93/693/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. In deel 1 wordt voor Canada:

het spermacentrum:

"WESTERN BREEDERS SERVICE

Balzac, Alberta

T0M 0E0

Erkende inrichting:

NE-1/4-28-24-28-W4

Rainbow Road

Cornich, Alberta

Registratienummer: CAN 028"

vervangen door:

"ALTA GENETICS INC.

R.R.

2

Balzac, Alberta

T0M 0E0

Erkende inrichting:

NE-1/4-28-24-28-W4

Rainbow Road

Cornich, Alberta

Registratienummer: CAN 028".

2. In deel 2 wordt voor de Verenigde Staten van Amerika:

het spermacentrum:

"LANDMARK GENETICS

PO Box 939

102 Aldritch Road

Hughson, CA 95326

Erkende inrichting:

Route 4, Hwy 26

Watertown, WI 53094

Registratienummer: U 011"

vervangen door:

"ALTA GENETICS USA, INC.

PO Box 939

102 Aldritch Road

Hughson, CA 95326

Erkende inrichting:

Route 4, Hwy 26

Watertown, WI 53094

Registratienummer: U 011".

3. In deel 12 wordt voor Australië het volgende spermacentrum toegevoegd:

"TOTAL LIVESTOCK GENETICS PTY LTD

PO Box 105

Camperdown

Victoria 3260

Registratienummer: 591".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 22 januari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 194 van 22. 7. 1988, blz. 10.

(2) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 35.

(3) PB nr. L 1 van 3. 1. 1997, blz. 3.