Home

Beschikking van de Commissie van 17 januari 1997 tot verlenging van de in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad bedoelde termijn met betrekking tot de invoer van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en van teeltmateriaal daarvan uit derde landen

Beschikking van de Commissie van 17 januari 1997 tot verlenging van de in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad bedoelde termijn met betrekking tot de invoer van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en van teeltmateriaal daarvan uit derde landen

Beschikking van de Commissie van 17 januari 1997 tot verlenging van de in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad bedoelde termijn met betrekking tot de invoer van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en van teeltmateriaal daarvan uit derde landen

Publicatieblad Nr. L 039 van 08/02/1997 blz. 0022 - 0022


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot verlenging van de in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 92/34/EEG van de Raad bedoelde termijn met betrekking tot de invoer van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt en van teeltmateriaal daarvan uit derde landen (97/110/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 92/34/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 95/26/EG (2) van de Commissie, en met name op artikel 16, lid 2,

Overwegende dat de in artikel 16, lid 2, van bovengenoemde richtlijn vastgestelde termijn bij Beschikking 95/26/EG van de Commissie tot en met 31 december 1996 is verlengd;

Overwegende dat krachtens artikel 16, lid 1, van Richtlijn 92/34/EEG door de Commissie wordt besloten of teeltmateriaal en fruitgewassen die in een derde land zijn geproduceerd en die inzake verplichtingen van de leverancier, identiteit, kenmerken, fytosanitair aspect, substraat, verpakking, voorschriften met betrekking tot inspectie, waarmerking en plombering, dezelfde garantie bieden als teeltmateriaal en fruitgewassen die in de Gemeenschap zijn geproduceerd, in al deze opzichten gelijkwaardig zijn aan laatstgenoemde producten en aan de eisen en voorschriften van de richtlijn voldoen;

Overwegende dat in dit stadium evenwel de Commissie ten aanzien van geen enkel derde land een dergelijk besluit kan nemen omdat er momenteel onvoldoende informatie over in derde landen geldende voorwaarden beschikbaar is;

Overwegende dat het vaststaat dat de Lid-Staten in bepaalde teeltmateriaal en fruitgewassen hebben ingevoerd; dat het normale handelspatroon niet mag worden verstoord en het de Lid-Staten daarom, overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 2, van genoemde richtlijn moet worden toegestaan om ten aanzien van de invoer van van teeltmateriaal en van fruitgewassen uit derde landen voorwaarden toe te passen die gelijkwaardig zijn aan die welke voor de productie en het in de handel brengen van in de Gemeenschap verkregen producten gelden;

Overwegende dat voor en teeltmateriaal en fruitgewassen die door een Lid-Staat worden ingevoerd overeenkomstig een besluit dat die Lid-Staat op grond van artikel 16, lid 2, eerste alinea, van voornoemde richtlijn heeft genomen, in andere Lid-Staten ten aanzien van de in lid 1 van dat artikel vermelde punten, geen beperkingen mogen gelden om dergelijke producten in de handel te brengen;

Overwegende dat derhalve de termijn die op de in artikel 16, lid 2, van voornoemde richtlijn vastgestelde datum verstrijkt, opnieuw moet worden verlengd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal en gewassen van geslachten en soorten fruit,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in artikel 16, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 92/34/EEG bedoelde termijn wordt tot en met 31 december 1998 verlengd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 157 van 10. 6. 1992, blz. 10.

(2) PB nr. L 36 van 16. 2. 1995, blz. 36.