Home

97/291/EG: Besluit van de Raad van 26 april 1997 houdende sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

97/291/EG: Besluit van de Raad van 26 april 1997 houdende sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

BESLUIT VAN DE RAAD van 26 april 1997 houdende sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (97/291/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, in samenhang met artikel 228, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad op 5 april 1993 de Commissie heeft gemachtigd om namens de Gemeenschap te onderhandelen over overeenkomsten betreffende samenwerking in douanezaken met enkele van de voornaamste handelspartners van de Gemeenschap;

Overwegende dat de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Commissie zal, bijgestaan door vertegenwoordigers van de lidstaten, de Gemeenschap vertegenwoordigen in het gemengd comité douanesamenwerking, dat door artikel 15 van de overeenkomst is opgericht.

Artikel 3

De Voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 4

De Voorzitter van de Raad gaat namens de Gemeenschap over tot de in artikel 19 van de overeenkomst bedoelde kennisgeving.

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 26 april 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

E. KENNY