Home

97/347/EG: Beschikking van de Commissie van 20 mei 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor het pan-Europese digitale net voor geïntegreerde diensten (ISDN) - Meervoudige toegang (Voor de EER relevante tekst)

97/347/EG: Beschikking van de Commissie van 20 mei 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor het pan-Europese digitale net voor geïntegreerde diensten (ISDN) - Meervoudige toegang (Voor de EER relevante tekst)

97/347/EG: Beschikking van de Commissie van 20 mei 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor het pan-Europese digitale net voor geïntegreerde diensten (ISDN) - Meervoudige toegang (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 148 van 06/06/1997 blz. 0024 - 0026


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 mei 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor het pan-Europese digitale net voor geïntegreerde diensten (ISDN) - Meervoudige toegang (Voor de EER relevante tekst) (97/347/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/263/EEG van de Raad van 29 april 1991 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge erkenning van de conformiteit van de apparatuur (1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (2), inzonderheid op artikel 6, lid 2, tweede streepje,

Overwegende dat de Commissie de maatregel heeft vastgesteld waarbij wordt omschreven voor welk type eindapparatuur gemeenschappelijke technische voorschriften vereist zijn alsmede de daarmee samenhangende verklaring betreffende de draagwijdte van deze voorschriften;

Overwegende dat de overeenkomstige geharmoniseerde normen, of onderdelen daarvan, die de essentiële eisen uitvoeren en die in gemeenschappelijke technische voorschriften moeten worden omgezet, dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de nationale invoering van ISDN in sommige lidstaten tot incompatibiliteiten met EuroISDN-eindapparatuur kan leiden; dat dergelijke varianten niet onder de typegoedkeuring mogen vallen; dat dergelijke nationale varianten door de bevoegde nationale autoriteiten moeten worden opgespoord en informatie over deze varianten ter beschikking van het publiek moet worden gesteld;

Overwegende dat het, teneinde te verzekeren dat fabrikanten die thans een of meer nationale markten bedienen, toegang tot de markten blijven houden, nodig is een overgangsregeling toe te staan voor apparatuur die overeenkomstig Beschikking 94/796/EG van de Commissie (3) is goedgekeurd;

Overwegende dat Beschikking 94/796/EG met ingang van het einde van de overgangsperiode moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte gemeenschappelijke technische voorschriften in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de goedkeuring van eindapparatuur (ACTE),

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Deze beschikking is van toepassing op eindapparatuur die is bestemd om op een openbaar telecommunicatienet te worden aangesloten en die binnen de werkingssfeer van de geharmoniseerde norm valt waarnaar artikel 2, lid 1, verwijst.

2. Deze beschikking stelt gemeenschappelijke technische voorschriften vast die betrekking hebben op de technische kenmerken, de elektrische en mechanische koppelingseisen en de protocols voor de toegangsbesturing en waaraan moet worden voldaan door eindapparatuur die geschikt is en door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger bedoeld is voor aansluiting op een T- of samenvallend S/T-referentiepunt voor meervoudige toegang op een koppelingspunt met een openbaar telecommunicatienet dat als een toegangspunt voor meervoudige toegang voor pan-Europese ISDN (EURO-ISDN) wordt aangeboden.

Artikel 2

1. In de gemeenschappelijke technische voorschriften is de geharmoniseerde norm opgenomen die door de terzake bevoegde normalisatie-instelling is voorbereid en die de in artikel 4, onder c), d) en f), van Richtlijn 91/263/EEG bedoelde essentiële eisen, voorzover van toepassing, uitvoert. Een verwijzing naar deze norm is in bijlage I vermeld en in bijlage II is aangegeven welke onderdelen daarvan niet van toepassing zijn.

2. De onder deze beschikking vallende eindapparatuur moet voldoen aan de in lid 1 bedoelde gemeenschappelijke technische voorschriften, aan de in artikel 4, onder a) en b), van Richtlijn 91/263/EEG bedoelde essentiële eisen en aan de eisen van alle andere relevante richtlijnen, in het bijzonder de Richtlijnen 73/23/EEG (4) en 89/336/EEG (5) van de Raad.

Artikel 3

De aangemelde instanties die voor de uitvoering van de in artikel 9 van Richtlijn 91/263/EEG bedoelde procedures zijn aangewezen, passen ten aanzien van de in artikel 1, lid 1, van deze beschikking bedoelde eindapparatuur de geharmoniseerde norm waarnaar artikel 2, lid 1, verwijst, uiterlijk binnen één jaar na de kennisgeving van deze beschikking toe of zorgen ervoor dat deze norm wordt toegepast.

Artikel 4

1. Beschikking 94/796/EG wordt ingetrokken met ingang van de datum die één jaar na de kennisgeving van deze beschikking ligt.

2. Eindapparatuur die overeenkomstig Beschikking 94/796/EG is goedgekeurd, mag nog op de markt worden gebracht en in gebruik worden genomen, op voorwaarde dat deze goedkeuring uiterlijk één jaar na de kennisgeving van deze beschikking werd verleend.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 mei 1997.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 128 van 23. 5. 1991, blz. 1.

(2) PB nr. L 220 van 31. 8. 1993, blz. 1.

(3) PB nr. L 329 van 20. 12. 1994, blz. 1.

(4) PB nr. L 77 van 26. 3. 1973, blz. 29.

(5) PB nr. L 139 van 23. 5. 1989, blz. 19.

BIJLAGE I

VERWIJZING NAAR DE GEHARMONISEERDE NORM DIE VAN TOEPASSING IS

De geharmoniseerde norm waarnaar artikel 2 van de beschikking verwijst, is:

TBR 4

Integrated Services Digital Network (ISDN)

Attachment requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN primary rate access

ETSI

Europees Instituut voor telecommunicatienormen

Secretariaat

TBR 4 - november 1995

(met uitzondering van het voorwoord)

De volledige tekst van de bovenvermelde geharmoniseerde norm kan worden aangevraagd bij:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)

Wetstraat 200

B-1049 Brussel.

BIJLAGE II

ONDERDELEN VAN DE GEHARMONISEERDE NORM DIE NIET VAN TOEPASSING ZIJN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>