Home

97/352/EG: Beschikking van de Commissie van 20 mei 1997 tot wijziging van de lijst van de industriegebieden met afnemende economische activiteit die vallen onder doelstelling 2 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad

97/352/EG: Beschikking van de Commissie van 20 mei 1997 tot wijziging van de lijst van de industriegebieden met afnemende economische activiteit die vallen onder doelstelling 2 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad

97/352/EG: Beschikking van de Commissie van 20 mei 1997 tot wijziging van de lijst van de industriegebieden met afnemende economische activiteit die vallen onder doelstelling 2 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 151 van 10/06/1997 blz. 0039 - 0039


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 20 mei 1997 tot wijziging van de lijst van de industriegebieden met afnemende economische activiteit die vallen onder doelstelling 2 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad (97/352/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3193/94 (2), en met name op artikel 9, lid 3,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité voor de ontwikkeling en omschakeling van de regio's,

Overwegende dat bij Beschikking 94/169/EG van de Commissie (3) een eerste lijst van de onder doelstelling 2 vallende gebieden voor de periode 1994-1996 is vastgesteld;

Overwegende dat deze lijst bij Beschikking 96/472/EG van de Commissie (4), is gewijzigd voor de programmeringsperiode 1997-1999;

Overwegende dat de Franse autoriteiten de Commissie hebben verzocht de onder doelstelling 2 vallende gebieden in het departement Maine-et-Loire te herzien,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De op grond van artikel 9, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2052/88 vastgestelde lijst van de industriegebieden met afnemende economische activiteit die voor de periode 1997-1999 onder doelstelling 2 vallen, wordt gewijzigd wat het departement Maine-et-Loire betreft. De volgende wijzigingen worden aangebracht:

- het "canton" Champtoceaux en de "périmètre de la gare d'Angers", begrensd door de boulevard de l'Ecce-Homo, de rue Auguste Cautier, de rue Denis Papin, de place de la Gare, de avenue Turpin, de rue Bel Air, de rue Fulton, de rue Albéric Dubois, het verlengde van de rue Vautier tot de Maine, de linkeroever van de Maine en de boulevard Olivier Couffon, worden aan de lijst van de industriegebieden met afnemende economische activiteit toegevoegd;

- de wijk Létanduère-Eblé, begrensd door de avenue de Chanzy, de rue Roisnet, de rue Eblé, de boulevard Portet, de boulevard Chaumin en de boulevard Bédler, en de wijk Jeanne d'Arc-Bellefontaine, begrensd door de boulevard Saint-Michel, de avenue Pasteur, de avenue Montaigne, de rue Leclerc Guillory, de avenue Jeanne d'Arc, de avenue du 11 novembre 1918 en de boulevard Bessonneau, worden geschrapt van de huidige lijst van de voor doelstelling 2 in aanmerking komende industriegebieden met afnemende economische activiteit.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 mei 1997.

Voor de Commissie

Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 9.

(2) PB nr. L 337 van 24. 12. 1994, blz. 11.

(3) PB nr. L 81 van 24. 3. 1994, blz. 1.

(4) PB nr. L 193 van 3. 8. 1996, blz. 54.