Home

97/355/EG: Besluit van de Commissie van 9 juni 1997 tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van bepaalde aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

97/355/EG: Besluit van de Commissie van 9 juni 1997 tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van bepaalde aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

97/355/EG: Besluit van de Commissie van 9 juni 1997 tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van bepaalde aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

Publicatieblad Nr. L 151 van 10/06/1997 blz. 0044 - 0044


BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 9 juni 1997 tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van bepaalde aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (97/355/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2331/96 (2), inzonderheid op artikel 9,

Na overleg in het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

I. PROCEDURE

(1) In maart 1996 ontving de Commissie een klacht volgens welke bepaalde aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China met dumping worden ingevoerd, waardoor schade wordt veroorzaakt.

(2) De klacht werd ingediend door Cedim (Comité européen des industries de la maroquinerie) namens de producenten in de Gemeenschap die samen het grootste gedeelte van de EG-productie van aktentassen en school- en boekentassen voor hun rekening nemen.

(3) De klacht bevat het bewijs dat de betrokken invoer met dumping had plaatsgevonden en van de aanzienlijke schade die hiervan het gevolg was, hetgeen toereikend werd geacht om de inleiding van een antidumpingprocedure te rechtvaardigen.

(4) Na overleg kondigde de Commissie bijgevolg met een bericht in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (3) de inleiding aan van een antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer in de Gemeenschap van bepaalde aktentassen en school- en boekentassen, ingedeeld onder de GN-codes 4202 12 11 en 4202 12 91, van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

(5) De Commissie heeft de haar bekende betrokken exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers van het exportland en de producenten van de Gemeenschap die de klacht hadden ingediend officieel op de hoogte gebracht. Belanghebbenden werden binnen de in het bericht van inleiding van de procedure vastgestelde termijn in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk bekend te maken en te verzoeken om te worden gehoord.

II. INTREKKING VAN DE KLACHT EN BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

(6) In de loop van het onderzoek deelde Cedim de Commissie per brief van 19 maart 1997 mee dat het zijn klacht met betrekking tot de invoer van aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China formeel introk. De Commissie oordeelde dat beëindiging van de procedure onder deze omstandigheden niet strijdig was met de belangen van de Gemeenschap.

(7) De antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China dient derhalve zonder beschermende maatregelen te worden beëindigd.

(8) In het Raadgevend Comité werd overleg gepleegd en daarbij werden geen bezwaren naar voren gebracht.

(9) Belanghebbenden werden op de hoogte gebracht van de gegevens en overwegingen op basis waarvan de Commissie voornemens was de procedure te beëindigen en werden in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten. Geen enkele partij diende bezwaren in,

BESLUIT:

Enig artikel

De antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van bepaalde aktentassen en school- en boekentassen van oorsprong uit de Volksrepubliek China wordt hierbij beëindigd.

Gedaan te Brussel, 9 juni 1997.

Voor de Commissie

Leon BRITTAN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 56 van 6. 3. 1996, blz. 1.

(2) PB nr. L 317 van 6. 12. 1996, blz. 1.

(3) PB nr. C 111 van 17. 4. 1996, blz. 6.