Home

97/394/EG: Beschikking van de Commissie van 6 juni 1997 houdende vaststelling van de in de databases betreffende in de Gemeenschap ingevoerde dieren en producten op te nemen minimumgegevens (Voor de EER relevante tekst)

97/394/EG: Beschikking van de Commissie van 6 juni 1997 houdende vaststelling van de in de databases betreffende in de Gemeenschap ingevoerde dieren en producten op te nemen minimumgegevens (Voor de EER relevante tekst)

97/394/EG: Beschikking van de Commissie van 6 juni 1997 houdende vaststelling van de in de databases betreffende in de Gemeenschap ingevoerde dieren en producten op te nemen minimumgegevens (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 164 van 21/06/1997 blz. 0042 - 0043


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 6 juni 1997 houdende vaststelling van de in de databases betreffende in de Gemeenschap ingevoerde dieren en producten op te nemen minimumgegevens (Voor de EER relevante tekst) (97/394/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 92/438/EEG van de Raad van 13 juli 1992 betreffende de informatisering van de veterinaire procedures bij invoer (Shift-project), tot wijziging van de Richtlijnen 90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG alsmede Beschikking 90/424/EEG, en tot intrekking van Beschikking 88/192/EEG (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 12,

Overwegende dat, ter uitvoering van het bepaalde in bijlage III, punt 1, bij Beschikking 92/438/EEG, in een eerste fase uniforme minimumgegevens moeten worden vastgelegd die moeten worden opgenomen in de door elke lidstaat op te zetten database betreffende de op zijn grondgebied ingevoerde dieren en producten;

Overwegende dat elke lidstaat, indien hij dat aangewezen acht, aanvullende gegevens kan registreren met betrekking tot de op zijn grondgebied binnengebrachte dieren en producten;

Overwegende dat verdere technische eisen later worden vastgesteld met inachtneming van de lopende onderzoeken betreffende het Shift-project;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De minimumgegevens die door de lidstaten moeten worden opgenomen in de databases betreffende de op hun grondgebied binnengebrachte dieren en producten, worden vastgesteld in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 6 juni 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 243 van 25. 8. 1992, blz. 27.

BIJLAGE

MINIMUMGEGEVENS INZAKE DIEREN EN PRODUCTEN

1. Identificatie van de inspectiepost aan de grens

Naam van de inspectiepost en code (Animo)

2. Identificatie van de partij

a) Aard van de goederen en code (Animo)

b) Aantal, hoeveelheid, verpakkingseenheden

c) Nummer van "bijlage B"

d) Derde land van herkomst (ISO-code)

e) Naam en erkenningsnummer van het bedrijf van herkomst

f) Lidstaat van bestemming/land van bestemming (ISO-code)

3. Verrichte controles

a) Controle van de documenten (Ja/Neen/Niet conform)

b) Overeenstemmingscontrole (Ja/Neen/Niet conform)

c) Fysieke controle (Ja/Neen/Niet conform)

d) Laboratoriumonderzoek (Ja/Neen/Niet conform)

4. Resultaat van de controles

a) Aanvaarding (datum)

b) Terugzending (datum)

c) Destructie (datum)

d) Verwerking (datum)