Home

Besluit van de Raad van 7 juli 1997 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats

Besluit van de Raad van 7 juli 1997 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats

Besluit van de Raad van 7 juli 1997 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats

Publicatieblad Nr. C 220 van 19/07/1997 blz. 0001 - 0004


BESLUIT VAN DE RAAD van 7 juli 1997 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats (97/C 220/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 145,

Gelet op Besluit 74/325/EEG van de Raad van 27 juni 1974 betreffende de oprichting van een Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats (1),

Gezien de voordrachten die door elk van de regeringen der lidstaten bij de Raad zijn ingediend,

Overwegende dat de Raad bij zijn besluit van 4 maart 1994 (2) de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats heeft benoemd voor het tijdvak van 4 maart 1994 tot en met 3 maart 1997;

Overwegende dat de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats moeten worden benoemd voor een tijdvak van drie jaar,

BESLUIT:

Artikel 1

Tot gewoon of plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats, worden voor het tijdvak van 7 juli 1997 tot en met 6 juli 2000 benoemd:

I. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN

a)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

II. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKNEMERSORGANISATIES

a)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

III. VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES

a)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

b)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Dit besluit wordt ter informatie bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Over de benoeming van de Italiaanse leden zal later een besluit worden genomen.

Gedaan te Brussel, 7 juli 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

J.-C. JUNCKER

(1) PB nr. L 185 van 9. 7. 1974, blz. 15.

(2) PB nr. C 85 van 22. 3. 1994, blz. 1.