Home

97/734/EG: Beschikking van de Commissie van 15 oktober 1997 houdende wijziging van Beschikking 97/107/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in België (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

97/734/EG: Beschikking van de Commissie van 15 oktober 1997 houdende wijziging van Beschikking 97/107/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in België (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

97/734/EG: Beschikking van de Commissie van 15 oktober 1997 houdende wijziging van Beschikking 97/107/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in België (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 294 van 28/10/1997 blz. 0006 - 0006


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 1997 houdende wijziging van Beschikking 97/107/EG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in België (Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek) (97/734/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3220/84 van de Raad van 13 november 1984 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3513/93 (2), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 97/107/EG (3) in België twee indelingsmethoden voor geslachte varkens heeft toegelaten; dat aan België evenwel is toegestaan tot en met 31 oktober 1997, het bij Beschikking 88/184/EEG van de Commissie (4) vastgestelde indelingsschema voor geslachte varkens te blijven toepassen om zo een harmonieuze overgang tussen de oude methode en de nieuwe methode mogelijk te maken;

Overwegende dat de Belgische autoriteiten de Commissie hebben verzocht om deze periode met één jaar te verlengen om de ontwikkeling en het gebruik van bijkomende beoordelingscriteria mogelijk te maken, met name wat betreft het exterieur van karkassen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 4 van Beschikking 97/107/EG wordt de datum "31 oktober 1997" vervangen door "31 oktober 1998".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 301 van 20. 11. 1984, blz. 1.

(2) PB L 320 van 22. 12. 1993, blz. 5.

(3) PB L 39 van 8. 2. 1997, blz. 17.

(4) PB L 83 van 29. 3. 1988, blz. 40.