Home

97/751/EG: Beschikking van de Commissie van 31 oktober 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op digitale ongestructureerde en gestructureerde huurlijnen van 140 Mbit/s (Voor de EER relevante tekst)

97/751/EG: Beschikking van de Commissie van 31 oktober 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op digitale ongestructureerde en gestructureerde huurlijnen van 140 Mbit/s (Voor de EER relevante tekst)

97/751/EG: Beschikking van de Commissie van 31 oktober 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op digitale ongestructureerde en gestructureerde huurlijnen van 140 Mbit/s (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 305 van 08/11/1997 blz. 0066 - 0068


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 31 oktober 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op digitale ongestructureerde en gestructureerde huurlijnen van 140 Mbit/s (Voor de EER relevante tekst) (97/751/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/263/EEG van de Raad van 29 april 1991 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge erkenning van de conformiteit van de apparatuur (1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (2), inzonderheid op artikel 6, lid 2, tweede streepje,

Overwegende dat de Commissie heeft vastgesteld voor welk type eindapparatuur gemeenschappelijke technische voorschriften vereist zijn alsmede de daarmee samenhangende verklaring betreffende de draagwijdte van deze voorschriften;

Overwegende dat de overeenkomstige geharmoniseerde normen, of onderdelen daarvan, die de essentiële eisen uitvoeren en die in gemeenschappelijke technische voorschriften moeten worden omgezet, dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte gemeenschappelijke technische voorschriften in overeenstemming zijn met het advies van het ACTE,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Deze beschikking legt de eisen vast voor eindapparatuur die is bestemd om op een netwerkaansluitpunt van het openbare telecommunicatienet te worden aangesloten op digitale ongestructureerde ONP-huurlijnen van 139 264 kbit/s (D140U) of digitale gestructureerde ONP-huurlijnen van 139 264 kbit/s (D140S) met een datatransmissiesnelheid van 138 240 kbit/s zonder beperkingen ten aanzien van de binaire inhoud, en die binnen de werkingssfeer van de geharmoniseerde norm valt waarnaar artikel 2, lid 1, verwijst.

2. Deze beschikking stelt gemeenschappelijke technische voorschriften vast, die betrekking hebben op de koppelingseisen voor de eindapparatuur waarnaar lid 1 verwijst.

Artikel 2

1. In de gemeenschappelijke technische voorschriften is de geharmoniseerde norm opgenomen die door de terzake bevoegde normalisatie-instelling is voorbereid en die de in artikel 4, onder d) en f), van Richtlijn 91/263/EEG bedoelde essentiële eisen, voorzover van toepassing, uitvoert. De bijlage bevat een verwijzing naar die norm.

2. De onder deze beschikking vallende eindapparatuur moet voldoen aan de in lid 1 bedoelde gemeenschappelijke technische voorschriften, aan de in artikel 4, onder a) en b), van Richtlijn 91/263/EEG bedoelde essentiële eisen en aan de eisen van alle andere relevante richtlijnen, in het bijzonder de Richtlijnen 73/23/EEG (3) en 89/336/EEG (4) van de Raad.

Artikel 3

De aangemelde instanties die voor de uitvoering van de in artikel 9 van Richtlijn 91/263/EEG bedoelde procedures zijn aangewezen, passen ten aanzien van de in artikel 1, lid 1, van deze beschikking bedoelde eindapparatuur de geharmoniseerde norm waarnaar artikel 2, lid 1, verwijst, binnen één jaar na de goedkeuring van deze beschikking toe of zorgen ervoor dat deze norm wordt toegepast.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 1997.

Voor de Commissie

Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie

(1) PB L 128 van 23. 5. 1991, blz. 1.

(2) PB L 220 van 31. 8. 1993, blz. 1.

(3) PB L 77 van 26. 3. 1973, blz. 29.

(4) PB L 139 van 23. 5. 1989, blz. 19.

BIJLAGE

Verwijzing naar de geharmoniseerde norm die van toepassing is

De geharmoniseerde norm waarnaar artikel 2 van de beschikking verwijst, is:

Zakelijke telecommunicatie (BTC)

Digitale ongestructureerde en gestructureerde huurlijnen van 140 Mbit/s (D140U en D140S)

Koppelingseisen voor eindapparatuurinterface

ETSI

Europees Instituut voor telecommunicatienormen

Etsi-secretariaat

TBR 25 - juli 1997

(met uitzondering van het voorwoord)

Aanvullende informatie

Het Europees Instituut voor telecommunicatienormen is erkend overeenkomstig Richtlijn 83/189/EEG van de Raad (1).

De bovenvermelde geharmoniseerde norm is opgesteld naar aanleiding van een in overeenstemming met de relevante procedures van Richtlijn 83/189/EEG verstrekte opdracht.

De volledige tekst van de bovenvermelde geharmoniseerde norm kan worden aangevraagd bij:

Europees Instituut voor telecommunicatienormen

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissie van de Europese Gemeenschappen

DG XIII/A/2-(BU 31, 1/7)

Wetstraat 200

B-1049 Brussel.

(1) PB L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8.