Home

97/864/EG: Beschikking van de Commissie van 5 december 1997 tot wijziging van Beschikking 96/304/EG tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor beddelinnen en T- shirts (Voor de EER relevante tekst)

97/864/EG: Beschikking van de Commissie van 5 december 1997 tot wijziging van Beschikking 96/304/EG tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor beddelinnen en T- shirts (Voor de EER relevante tekst)

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 5 december 1997 tot wijziging van Beschikking 96/304/EG tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor beddelinnen en T-shirts (Voor de EER relevante tekst) (97/864/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 880/92 van de Raad van 23 maart 1992 inzake een communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (1), inzonderheid op artikel 5, lid 1, tweede alinea,

Overwegende dat volgens artikel 5, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 880/92 de voorwaarden voor de toekenning van de communautaire milieukeur per productengroep worden bepaald;

Overwegende dat Beschikking 96/304/EG van de Commissie van 22 april 1996 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor beddelinnen en T-shirts (2) moet worden gewijzigd om de termen "100 % katoen" en "combinatie van katoen en polyester" te verduidelijken;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 880/92 de voornaamste belangengroepen binnen een overlegorgaan heeft geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 880/92 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 1 van Beschikking 96/304/EG wordt de tweede alinea geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"In alle gevallen moet het vezelmateriaal voor het uiteindelijke weefsel voor 100 % van katoen zijn of een combinatie van katoen en polyester. De aanwezigheid van maximaal 5 % natuurlijke of synthetische vezels mag om technische redenen worden toegestaan.".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 december 1997.

Voor de Commissie

Ritt BJERREGAARD

Lid van de Commissie

(1) PB L 99 van 11. 4. 1992, blz. 1.

(2) PB L 116 van 11. 5. 1996, blz. 30.