Home

Verordening (EG) nr. 123/97 van de Commissie van 23 januari 1997 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) nr. 123/97 van de Commissie van 23 januari 1997 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENING (EG) Nr. 123/97 VAN DE COMMISSIE van 23 januari 1997 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 17, lid 2,

Overwegende dat voor bepaalde benamingen die de Lid-Staten overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 hebben meegedeeld, aanvullende informatie is gevraagd om te garanderen dat die benamingen met de artikelen 2 en 4 van de genoemde verordening in overeenstemming zijn; dat uit onderzoek van die aanvullende informatie is gebleken dat die benamingen aan de eisen van de genoemde artikelen voldoen; dat zij bijgevolg moeten worden geregistreerd en aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie (2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1263/96 (3), moeten worden toegevoegd;

Overwegende dat voor de drie nieuwe Lid-Staten de in artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde termijn van zes maanden geldt vanaf de datum van hun toetreding; dat bepaalde door deze Lid-Staten meegedeelde benamingen met de artikelen 2 en 4 van de genoemde verordening in overeenstemming zijn en dus moeten worden geregistreerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 wordt aangevuld met de benamingen die in de bijlage bij deze verordening zijn vermeld.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 208 van 24. 7. 1992, blz. 1.

(2) PB nr. L 148 van 21. 6. 1996, blz. 1.

(3) PB nr. L 163 van 2. 7. 1996, blz. 19.

BIJLAGE

A. IN BIJLAGE II BIJ HET VERDRAG GENOEMDE PRODUKTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Vleesproducten

DUITSLAND

- Ammerlaender Dielenrauchschinken/Ammerlaender Katenschinken (BGA)

- Ammerlaender Schinken/Ammerlaender Knochenschinken (BGA)

- Schwarzwaelder Schinken (BGA)

Kaas

DUITSLAND

- Allgaeuer Bergkaese (BOB)

- Allgaeuer Emmentaler (BOB) (1)

- Altenburger Ziegenkaese (BOB)

OOSTENRIJK

- Gailtaler Almkaese (BOB)

Olijfoliën

ITALIË

- Riviera Ligure (BOB)

Groenten, fruit en granen

GRIEKENLAND

- Kersen

ÊaañUEóéá ôñáãáíUE Ñïaeï÷ùñssïõ (Kerasia Tragana Rodochoriou) (BOB)

- Tafelolijven

ÊïíóaañâïëéUE Ðçëssïõ Âueëïõ (Konservolia Piliou Volou) (BOB) (2)

FINLAND

- Aardappel

Lapin Puikula (BOB)

Verse vis, weekdieren en schaaldieren en producten op basis daarvan

VERENIGD KONINKRIJK

- Whitstable Oysters (BGA)

B. IN BIJLAGE I, BIJ VERORDENING (EEG) nr. 2081/92 BEDOELDE LEVENSMIDDELEN

Brood, gebak, suikerwerk, biscuits en andere bakkerswaren

DUITSLAND

- Aachener Printen (BGA)

Natuurlijke gommen en harsen

GRIEKENLAND

- Ôóssêëá ×ssïõ (Tsikla Chiou) (BOB)

- Ìáóôss÷á ×ssïõ (Masticha Chiou) (BOB)

C. IN BIJLAGE II, BIJ VERORDENING (EEG) Nr. 2081/92 BEDOELDE LANDBOUWPRODUCTEN

Etherische oliën

GRIEKENLAND

- Mastiekolie

Ìáóôé÷Ýëáéï ×ssïõ (Mastichelaio Chiou) (BOB)

(1) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam "Emmentaler"

(2) Er wordt geen bescherming gevraagd van de naam "Ðçëssïõ" (Piliou).