Home

Verordening (EG) nr. 340/97 van de Raad van 17 februari 1997 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de vrijhandelsovereenkomsten met Litouwen, Letland en Estland inzake bepaalde verwerkte landbouwproducten

Verordening (EG) nr. 340/97 van de Raad van 17 februari 1997 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de vrijhandelsovereenkomsten met Litouwen, Letland en Estland inzake bepaalde verwerkte landbouwproducten

Verordening (EG) nr. 340/97 van de Raad van 17 februari 1997 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de vrijhandelsovereenkomsten met Litouwen, Letland en Estland inzake bepaalde verwerkte landbouwproducten

Publicatieblad Nr. L 058 van 27/02/1997 blz. 0025 - 0030


VERORDENING (EG) Nr. 340/97 VAN DE RAAD van 17 februari 1997 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de vrijhandelsovereenkomsten met Litouwen, Letland en Estland inzake bepaalde verwerkte landbouwproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden,

Overwegende dat, in afwachting van de aanpassing van Protocol nr. 2 van de vrijhandelsovereenkomsten met Estland, Letland en Litouwen (1), de Raad Verordening (EG) nr. 1820/96 van 16 september 1996 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen in verband met de overeenkomsten inzake de liberalisering van het handelsverkeer met Estland, Letland en Litouwen voor bepaalde verwerkte landbouwproducten (2) heeft vastgesteld waarbij het niveau van de toegekende preferenties tot 31 december 1996 wordt gehandhaafd om eventuele negatieve gevolgen van de tenuitvoerlegging van de resultaten van de Uruguay-Ronde voor de uitvoer uit de genoemde landen naar de Gemeenschap te compenseren;

Overwegende dat in afwachting van de toekenning van voordeliger concessies aan Estland, Letland en Litouwen door de relevante gemeenschappelijke comités krachtens Verordening (EG) nr. 1820/96 op voorlopige en autonome basis nieuwe concessies zijn vastgesteld;

Overwegende dat de onderhandelingen die nu met de betrokken landen worden gevoerd om protocollen tot aanpassing van de vrijhandelsovereenkomsten te sluiten, nog niet zijn afgerond; dat de interim-protocollen die alleen betrekking hebben op de handelsaspecten van de aanpassingsprotocollen, niet op 1 januari 1997 in werking konden treden; dat het derhalve raadzaam is deze concessies autonoom te verlengen tot en met 30 juni 1997,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor de in bijlage I vermelde goederen van oorsprong uit Litouwen gelden vanaf 1 januari tot en met 30 juni 1997 de in die bijlage vastgestelde tariefcontingenten en preferentiële rechten. De basisbedragen die voor de berekening van de bij invoer in de Gemeenschap geldende verlaagde agrarische elementen en aanvullende rechten in aanmerking moeten worden genomen, zijn in bijlage II vermeld. De verlaagde agrarische elementen zijn van toepassing binnen de grenzen van de jaarlijkse contingenten zoals vermeld in bijlage I.

2. Voor de in bijlage III vermelde goederen van oorsprong uit Letland gelden vanaf 1 januari tot en met 30 juni 1997 de in die bijlage vastgestelde tariefcontingenten en preferentiële rechten. De basisbedragen die voor de berekening van de bij invoer in de Gemeenschap geldende verlaagde agrarische elementen en aanvullende rechten in aanmerking moeten worden genomen, zijn in bijlage II vermeld. De verlaagde agrarische elementen zijn van toepassing binnen de grenzen van de jaarlijkse contingenten zoals vermeld in bijlage III.

3. Voor de in bijlage IV vermelde goederen van oorsprong uit Estland gelden vanaf 1 januari tot en met 30 juni 1997 de in die bijlage vastgestelde tariefcontingenten en preferentiële rechten. De basisbedragen die voor de berekening van de bij invoer in de Gemeenschap geldende verlaagde agrarische elementen en aanvullende rechten in aanmerking moeten worden genomen, zijn in bijlage II vermeld. De verlaagde agrarische elementen zijn van toepassing binnen de grenzen van de jaarlijkse contingenten zoals vermeld in bijlage IV.

Artikel 2

De in de bijlagen I, III en IV vermelde contingenten worden beheerd door de Commissie in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1460/96 van de Commissie van 25 juli 1996 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de preferentiële handelsregelingen voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen, bedoeld in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad (3).

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 februari 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

G. ZALM

(1) PB nr. L 373 van 31. 12. 1994, blz. 1 (Estland);

PB nr. L 374 van 31. 12. 1994, blz. 1 (Letland);

PB nr. L 375 van 31. 12. 1994, blz. 1 (Litouwen).

(2) PB nr. L 241 van 21. 9. 1996, blz. 1.

(3) PB nr. L 187 van 26. 7. 1996, blz. 18.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE III

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE IV

>RUIMTE VOOR DE TABEL>