Home

Verordening (EG) nr. 531/97 van de Commissie van 21 maart 1997 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion

Verordening (EG) nr. 531/97 van de Commissie van 21 maart 1997 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion

Verordening (EG) nr. 531/97 van de Commissie van 21 maart 1997 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/1997 blz. 0050 - 0051


VERORDENING (EG) Nr. 531/97 VAN DE COMMISSIE van 21 maart 1997 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995, houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijsmarkt (1), en met name op artikel 10, lid 1,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van 6 september 1989 (2) uitvoeringsbepalingen heeft vastgesteld inzake de verzending van rijst naar Réunion;

Overwegende dat bij het onderzoek van de situatie inzake de voorziening van het eiland Réunion is gebleken dat er niet voldoende rijst beschikbaar is; dat, aangezien er op de markt van de Gemeenschap rijst beschikbaar is, het eiland Réunion de mogelijkheid moet worden geboden om zich op de markt van de Gemeenschap te bevoorraden; dat het, gezien de bijzonder situatie op het eiland Réunion, dienstig is om de te verzenden hoeveelheden te beperken en derhalve het bedrag van de subsidie bij openbare inschrijving vast te stellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een inschrijving gehouden voor de in artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde subsidie voor de verzending naar het eiland Réunion van langkorrelige gedopte rijst van GN-code 1006 20 98.

2. De in lid 1 bedoelde inschrijving blijft open tot en met 26 juni 1997. Tijdens de geldigheidsduur worden wekelijkse inschrijvingen gehouden waarvoor de data voor de indiening van de offertes in het bericht van inschrijving worden vastgesteld.

3. De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2692/89 en de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2

Een offerte is slechts geldig indien zij betrekking heeft op een hoeveelheid van ten minste 50 ton en ten hoogste 3 000 ton.

Artikel 3

De in artikel 7, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2692/89 bedoelde zekerheid bedraag 20 ecu per ton.

Artikel 4

In afwijking van het bepaalde in artikle 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (3) worden de in het kader van deze inschrijving afgegeven documenten inzake de subsidie, voor de bepaling van de geldigheidsduur ervan, geacht te zijn afgegeven op de dag van indiening van de offerte.

Artikel 5

De ingediende offertes moeten uiterlijk anderhalf uur na het verstrijken van de in het bericht van inschrijving vastgestelde termijn voor de wekelijkse indiening van de offertes, door bemiddeling van de lidstaten, aan de Commissie worden medegedeeld. Zij moeten volgens het in de bijlage opgenomen schema worden medegedeeld.

Indien geen offertes zijn ingediend, stellen de lidstaten de Commissie hiervan in kennis binnen dezelfde termijn als in de vorige alinea is vermeld.

Artikel 6

De tijdstippen die voor de indiening van de offertes zijn vastgesteld, zijn uitgedrukt in Belgische tijd.

Artikel 7

1. Op grond van de ingediende offertes besluit de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95:

- of een maximumsubsidie wordt vastgesteld,

- dan wel dat geen gevolg wordt gegeven aan de inschrijving.

2. Als een maximumsubsidie wordt vastgesteld, wordt de opdracht toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de maximumsubsidie.

Artikel 8

De termijn voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving verstrijkt op 3 april 1997 om 10.00 uur.

De uiterste datum voor de indiening van de offertes is 26 juni 1997.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.

(2) PB nr. L 261 van 7. 9. 1989, blz. 8.

(3) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

BIJLAGE

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

Wekelijkse inschrijving voor de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar Réunion

Uiterste datum voor de indiening van de offertes (datum/uur) 1

Volgnummer van de inschrijvers 2

Hoeveelheid (in ton) 3

Bedrag van de subsidie (in ecu per ton)

1 2 3 4 5 enz. >EIND VAN DE GRAFIEK>