Home

Verordening (EG) nr. 605/97 van de Commissie van 4 april 1997 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 530/97

Verordening (EG) nr. 605/97 van de Commissie van 4 april 1997 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 530/97

Verordening (EG) nr. 605/97 van de Commissie van 4 april 1997 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 530/97

Publicatieblad Nr. L 091 van 05/04/1997 blz. 0010 - 0010


VERORDENING (EG) Nr. 605/97 VAN DE COMMISSIE van 4 april 1997 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen die zijn ingediend in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 530/97

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 530/97 van de Commissie (2) een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rijst is opengesteld;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95 (4), de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes kan besluiten niet tot toewijzing over te gaan;

Overwegende dat het, met name rekening houdend met de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria, niet wenselijk is een maximumrestitutie vast te stellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die op 3 april 1997 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 530/97 bedoelde inschrijving voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst van GN-code 1006 30 67 bestemd voor bepaalde derde landen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschap.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 april 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 329 van 30. 12. 1995, blz. 18.

(2) PB nr. L 82 van 22. 3. 1997, blz. 48.

(3) PB nr. L 61 van 7. 3. 1975, blz. 25.

(4) PB nr. L 35 van 15. 2. 1995, blz. 8.