Home

Verordening (EG) nr. 1188/97 van de Raad van 25 juni 1997 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1997/1998 van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A-suikerbieten en B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten

Verordening (EG) nr. 1188/97 van de Raad van 25 juni 1997 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1997/1998 van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A-suikerbieten en B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten

Verordening (EG) nr. 1188/97 van de Raad van 25 juni 1997 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1997/1998 van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A-suikerbieten en B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten

Publicatieblad Nr. L 170 van 28/06/1997 blz. 0003 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 1188/97 VAN DE RAAD van 25 juni 1997 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1997/1998 van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A-suikerbieten en B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), inzonderheid op artikel 3 lid 5, artikel 5, lid 5, en artikel 8, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1187/97 van de Raad tot vaststelling van bepaalde prijzen in de sector suiker en van de standaardkwaliteit voor suikerbieten voor het verkoopseizoen 1997/1998 (3) de interventieprijs van witte suiker is vastgesteld op 63,19 ecu per 100 kilogram voor de gebieden zonder tekorten;

Overwegende dat in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat voor ieder gebied met een tekort een afgeleide interventieprijs voor witte suiker moet worden vastgesteld; dat bij deze vaststelling rekening moet worden gehouden met de regionale verschillen in de suikerprijs waarvan mag worden aangenomen dat zij zich bij een normale oogst en een vrij handelsverkeer in suiker zullen voordoen wanneer de prijsvorming op de markt normaal verloopt;

Overwegende dat een tekort te verwachten valt in de productiegebieden van Italië, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Finland;

Overwegende dat artikel 3, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 voorziet in de vaststelling van een interventieprijs voor ruwe suiker; dat bij de vaststelling van deze prijs dient te worden uitgegaan van de interventieprijs voor witte suiker;

Overwegende dat de basisprijs voor suikerbieten bij Verordening (EG) nr. 1187/97 is vastgesteld op 47,67 ecu per ton; dat in artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 is bepaald dat de minimumprijs voor A-suikerbieten gelijk is aan 98 % van de basisprijs voor suikerbieten en dat de minimumprijs voor B-suikerbieten in beginsel gelijk is aan 68 % van die basisprijs, onverminderd artikel 28, lid 5, van laatstgenoemde verordening;

Overwegende dat in artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 1358/77 van 20 juni 1977 houdende de algemene voorschriften inzake verevening van de opslagkosten in de sector suiker en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 750/68 (4), is bepaald dat het bedrag van de vergoeding in het kader van de verevening van de opslagkosten per maand en per gewichtseenheid wordt vastgesteld op basis van de financieringskosten, de verzekeringskosten en de specifieke opslagkosten; dat voor de financieringskosten rekening moet worden gehouden met een rentevoet van 4,75 %,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de gebieden met een tekort in de Gemeenschap wordt de afgeleide interventieprijs voor witte suiker per 100 kilogram vastgesteld op:

a) 64,65 ecu voor alle gebieden van het Verenigd Koninkrijk;

b) 64,65 ecu voor alle gebieden van Ierland;

c) 64,65 ecu voor alle gebieden van Portugal;

d) 64,65 ecu voor alle gebieden van Finland;

e) 64,88 ecu voor alle gebieden van Spanje;

f) 65,53 ecu voor alle gebieden van Italië.

Artikel 2

De interventieprijs voor ruwe suiker wordt vastgesteld op 52,37 ecu per 100 kilogram.

Artikel 3

1. De minimumprijs voor A-suikerbieten wordt vastgesteld op 46,72 ecu per ton.

2. Behoudens toepassing van artikel 28, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 wordt de minimumprijs voor B-suikerbieten vastgesteld op 32,42 ecu per ton.

Artikel 4

Het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 wordt vastgesteld op 0,38 ecu per 100 kilogram witte suiker per maand.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing voor het verkoopseizoen 1997/1998.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. VAN AARTSEN

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1599/96 (PB nr. L 206 van 16. 8. 1996, blz. 43).

(2) PB nr. C 101 van 27. 3. 1997, blz. 6.

(3) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.

(4) PB nr. L 156 van 25. 6. 1977, blz. 4. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3042/78 (PB nr. L 361 van 23. 12. 1978, blz. 8).