Home

Verordening (EG) nr. 1211/97 van de Commissie van 27 juni 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/96 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 1211/97 van de Commissie van 27 juni 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/96 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee

Verordening (EG) nr. 1211/97 van de Commissie van 27 juni 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/96 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee

Publicatieblad Nr. L 170 van 28/06/1997 blz. 0040 - 0041


VERORDENING (EG) Nr. 1211/97 VAN DE COMMISSIE van 27 juni 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/96 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1095/96 van de Raad van 18 juni 1996 betreffende de tenuitvoerlegging van de concessies in de lijst CXL die is opgesteld naar aanleiding van de voltooiing van de onderhandelingen in het kader van artikel XXIV, lid 6, van de GATT (1),

Overwegende dat de Gemeenschap zich er in het kader van de Wereldhandelsorganisatie toe heeft verbonden tariefcontingenten te openen voor bepaalde producten van de sector slachtpluimvee; dat bijgevolg de uitvoeringsbepalingen inzake deze contingenten moeten worden vastgesteld voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 997/97 (3), de wijze van beheer van deze contingenten is vastgesteld voor de periode van 1 juli 1996 tot en met 30 juni 1997; dat de wijze van beheer van deze contingenten moet worden vastgesteld voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998;

Overwegende dat de geldigheidsduur van de certificaten moet worden aangepast aan de periode waarvoor de contingenten zijn geopend;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1251/96 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

Voor de periode van 1 juli 1997 tot en met 30 juni 1998 worden de in bijlage I vermelde tariefcontingenten geopend voor invoer van de in die bijlage aangegeven productgroepen op de eveneens in die bijlage vermelde voorwaarden.".

2. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

3. Artikel 6 wordt vervangen door:

"Artikel 6

Voor de toepassing van artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 zijn de invoercertificaten geldig gedurende 150 dagen, te rekenen vanaf de dag van de feitelijke afgifte, maar de geldigheidsduur verstrijkt uiterlijk aan het einde van de in artikel 1 vastgestelde periode.

Op grond van deze verordening afgegeven invoercertificaten zijn niet overdraagbaar.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 146 van 20. 6. 1996, blz. 1.

(2) PB nr. L 161 van 29. 6. 1996, blz. 136.

(3) PB nr. L 144 van 4. 6. 1997, blz. 11.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>