Home

Verordening (EG) nr. 1279/97 van de Commissie van 2 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 616/97 wat betreft de bedragen van de premie voor het vervroegd op de markt brengen van kalveren

Verordening (EG) nr. 1279/97 van de Commissie van 2 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 616/97 wat betreft de bedragen van de premie voor het vervroegd op de markt brengen van kalveren

Verordening (EG) nr. 1279/97 van de Commissie van 2 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 616/97 wat betreft de bedragen van de premie voor het vervroegd op de markt brengen van kalveren

Publicatieblad Nr. L 175 van 03/07/1997 blz. 0008 - 0008


VERORDENING (EG) Nr. 1279/97 VAN DE COMMISSIE van 2 juli 1997 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 616/97 wat betreft de bedragen van de premie voor het vervroegd op de markt brengen van kalveren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2222/96 van de Raad van 18 november 1996 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), en met name op artikel 2,

Overwegende dat artikel 50, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3886/92 van de Commissie van 23 december 1992 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de premieregelingen waarin is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees, en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 1244/82 en (EEG) nr. 714/89 (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 854/97 (3), voorziet in verhogingen van het basisbedrag van de premie voor het vervroegd op de markt brengen van kalveren; dat de wijzigingen in die verhogingen zijn aangebracht bij Verordening (EG) nr. 616/97 van de Commissie (4); dat bij de toepassing van die verordening blijkt dat de verhogingen, zonder dat dit de bedoeling was, niet gelden voor dieren die tussen 9 en 14 april 1997 zijn geslacht; dat die situatie moet worden gecorrigeerd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EG) nr. 616/97 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

"Zij is van toepassing met ingang van 14 april 1997.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 296 van 21. 11. 1996, blz. 50.

(2) PB nr. L 391 van 31. 12. 1992, blz. 20.

(3) PB nr. L 122 van 14. 5. 1997, blz. 18.

(4) PB nr. L 94 van 9. 4. 1997, blz. 8.