Home

RECTIFICATIE VOOR :

RECTIFICATIE VOOR :

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1310/97 van de Raad van 30 juni 1997 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 4064/89 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 180 van 9 juli 1997)

Bladzijde 4 (artikel 1)

- Punt 5, onder a), tweede streepje, onder c), laatste zinsnede

in plaats van: "onverminderd het bepaalde in lid 1 bis."

te lezen: "onverminderd het bepaalde in lid 2.".

- Punt 5, onder b)

in plaats van: "1 bis. Indien de Commissie constateert"

te lezen: "2. Indien de Commissie constateert";

in plaats van: "1 ter. De Commissie kan"

te lezen: "3. De Commissie kan";

in plaats van: "1 quater. In de in lid 1 genoemde gevallen"

te lezen: "4. In de in lid 1 genoemde gevallen".

- Aan punt 5 wordt de volgende letter c) toegevoegd:

"c) Lid 2 wordt lid 5.".

Bladzijde 5 (artikel 1), punt 9, onder a), tweede alinea, derde regel

in plaats van: "overeenkomstig artikel 6, lid 1 bis,"

te lezen: "overeenkomstig artikel 6, lid 2,".

Bladzijde 6 (artikel 1), punt 13, onder b), tweede alinea, derde regel

in plaats van: "artikel 6, lid 1 bis"

te lezen: "artikel 6, lid 2".