Home

Verordening (EG) nr. 1499/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Verordening (EG) nr. 1499/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Verordening (EG) nr. 1499/97 van de Commissie van 29 juli 1997 houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

Publicatieblad Nr. L 202 van 30/07/1997 blz. 0042 - 0043


VERORDENING (EG) Nr. 1499/97 VAN DE COMMISSIE van 29 juli 1997 houdende tweede wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3290/94 (2), en met name op artikel 20,

Overwegende dat, wegens het uitbreken van klassieke varkenspest in bepaalde productiegebieden in Spanje, voor dit land buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de varkensvleesmarkt zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 913/97 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1301/97 (4);

Overwegende dat, aangezien de door de Spaanse autoriteiten vastgestelde veterinaire en handelsbeperkingen nog van toepassing zijn en tot nieuwe gebieden zijn uitgebreid, het aantal mestvarkens dat aan de bevoegde autoriteiten mag worden geleverd, dient te worden verhoogd, zodat de buitengewone maatregelen ook in de komende weken kunnen worden toegepast;

Overwegende dat de steun voor de levering van biggen dient te worden aangepast aan de huidige marktsituatie, daarbij rekening houdend met de daling van de marktprijzen;

Overwegende dat snelle en doeltreffende toepassing van de buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt een van de beste manieren is om verspreiding van klassieke varkenspest tegen te gaan; dat het daarom verantwoord is deze verordening met ingang van 16 juli 1997 toe te passen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 913/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 4, lid 4, worden de bedragen "69 ecu", "60 ecu" en "50 ecu" vervangen door respectievelijk "60 ecu", "52 ecu" en "43 ecu".

2. Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

3. Bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De in artikel 1, punt 3, vastgestelde bepalingen zijn evenwel van toepassing met ingang van 16 juli 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 349 van 31. 12. 1994, blz. 105.

(3) PB nr. L 131 van 23. 5. 1997, blz. 14.

(4) PB nr. L 177 van 5. 7. 1997, blz. 3.

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

Totaal maximumaantal dieren met ingang van 6 mei 1997:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

"BIJLAGE II

- In de provincie Lérida, de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden als vastgesteld in de bijlagen I en II bij het besluit van de Generalitat van Catalonië van 29 april 1997.

- In de provincie Lérida, de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden als vastgesteld in de bijlagen I en II bij het besluit van de Generalitat van Catalonië van 12 juni 1997.

- In de provincie Lérida, de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden als vastgesteld in de bijlagen I en II bij het besluit van de Generalitat van Catalonië van 1 juli 1997."