Home

Verordening (EG) nr. 1572/97 van de Commissie van 4 augustus 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

Verordening (EG) nr. 1572/97 van de Commissie van 4 augustus 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

Verordening (EG) nr. 1572/97 van de Commissie van 4 augustus 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 211 van 05/08/1997 blz. 0039 - 0039


VERORDENING (EG) Nr. 1572/97 VAN DE COMMISSIE van 4 augustus 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2222/96 (2), en met name op de artikelen 9 en 13,

Overwegende dat in artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/80 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1496/97 (4), is bepaald dat, in afwijking van lid 1 van dat artikel, op verzoek van de marktdeelnemer, de bedenktijd van vijf dagen niet wordt toegepast voor uitvoercertificaataanvragen die betrekking hebben op een hoeveelheid van niet meer dan 22 ton producten van de GN-codes 0201 en 0202;

Overwegende dat blijkt dat, wanneer certificaataanvragen worden afgewezen, het aandeel van de certificaataanvragen voor bevroren vlees die op dergelijke kleine hoeveelheden betrekking hebben, abnormaal groot is; dat, met het oog op een doeltreffend beheer van de hoeveelheden, dan ook dient te worden bepaald dat deze certificaten alleen nog voor vers of gekoeld vlees van GN-code 0201 kunnen worden aangevraagd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1445/95 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10, lid 5, wordt de eerste zin vervangen door:

"5. In afwijking van lid 1, wordt op verzoek van de marktdeelnemer de termijn van vijf dagen niet toegepast voor certificaataanvragen die betrekking hebben op een hoeveelheid van niet meer dan 22 ton producten van GN-code 0201.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing voor uitvoercertificaten met vaststelling vooraf van de restitutie die worden aangevraagd op of na de dag volgende op de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 1997.

Voor de Commissie

Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 24.

(2) PB nr. L 296 van 21. 11. 1996, blz. 50.

(3) PB nr. L 143 van 27. 6. 1995, blz. 35.

(4) PB nr. L 202 van 30. 7. 1997, blz. 36.