Home

Verordening (EG) nr. 1620/97 van de Raad van 4 augustus 1997 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Turkije met betrekking tot de aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije, en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 4115/86 en (EG) nr. 1981/94

Verordening (EG) nr. 1620/97 van de Raad van 4 augustus 1997 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Turkije met betrekking tot de aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije, en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 4115/86 en (EG) nr. 1981/94

Verordening (EG) nr. 1620/97 van de Raad van 4 augustus 1997 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Turkije met betrekking tot de aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije, en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 4115/86 en (EG) nr. 1981/94

Publicatieblad Nr. L 224 van 14/08/1997 blz. 0001 - 0004


VERORDENING (EG) Nr. 1620/97 VAN DE RAAD van 4 augustus 1997 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Turkije met betrekking tot de aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije, en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 4115/86 en (EG) nr. 1981/94

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, juncto artikel 228, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat tussen de Europese Gemeenschap en Turkije overleg heeft plaatsgevonden over de preferentiële regeling die van toepassing is voor de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije; dat dit overleg is gevoerd in het kader van de globale landbouwbehandelingen als bedoeld in de resolutie van de Associatieraad EG-Turkije van 6 maart 1995 en heeft geleid tot de sluiting van een nieuwe preferentiële regeling voor tomatenconcentraat;

Overwegende dat, in afwachting van het van kracht worden van de globale overeenkomst voor landbouwproducten van oorsprong uit Turkije en teneinde te voorkomen dat de communautaire markt voor tomatenconcentraat in het verkoopseizoen 1997 ernstig wordt verstoord, is overeengekomen om voor dit product de overeenkomst vervroegd in werking te laten treden;

Overwegende dat deze overeenkomst namens de Gemeenschap moet worden goedgekeurd;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4115/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (1) moet worden aangepast;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 4115/86 de bepalingen met betrekking tot Griekenland, Spanje en Portugal obsoleet zijn geworden; dat de genoemde verordening derhalve dienovereenkomstig moet worden aangepast;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad van 25 juli 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten (2) eveneens moet worden aangepast teneinde de nieuwe regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije uit te voeren overeenkomstig het bepaalde in de bovenbedoelde overeenkomst,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Turkije met betrekking tot de aanpassing van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te duiden die bevoegd is om de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 4115/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 1, leden 1 en 2, worden de woorden "andere dan Griekenland, Spanje en Portugal" geschrapt;

2. artikel 1, lid 2, wordt met de volgende alinea aangevuld:

"Voor de invoer in de Gemeenschap van tomatenconcentraat van oorsprong uit Turkije geldt evenwel de volgende regeling:

a) 15 000 ton bereide of verduurzaamde tomaten van de GN-codes 2002 90 31, 2002 90 39, 2002 90 91 en 2002 90 99 van oorsprong uit Turkije wordt bij invoer in de Europese Gemeenschap in de periode van 1 september tot en met 31 december 1997 vrijgesteld van douanerechten; teneinde ervoor te zorgen dat over het hele jaar niet meer dan 30 000 ton met vrijstelling van douanerechten wordt ingevoerd, past de Commissie de hoeveelheid van 15 000 ton aan op grond van de hoeveelheid die tijdens het eerste halfjaar van 1997 met vrijstelling van douanerechten is ingevoerd;

b) met ingang van 1 januari 1998 wordt jaarlijks in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 15 000 ton bereide of verduurzaamde tomaten van de GN-codes 2002 90 31, 2002 90 39, 2002 90 91 en 2002 90 99 van oorsprong uit Turkije bij invoer in de Gemeenschap vrijgesteld van douanerechten;

c) met ingang van 1 juli 1998 wordt jaarlijks in de periode van 1 juli tot en met 31 december 15 000 ton bereide of verduurzaamde tomaten van de GN-codes 2002 90 31, 2002 90 39, 2002 90 91 en 2002 90 99 van oorsprong uit Turkije bij invoer in de Gemeenschap vrijgesteld van douanerechten;

d) de onder a), b) en c) bedoelde tariefcontingenten gelden voor een product met een drogestofgehalte van 28-30 gewichtspercenten. Voor producten met een ander drogestofgehalte worden de ingevoerde hoeveelheden aangepast door toepassing van de in de bijlage vastgestelde coëfficiënten.";

3. artikel 1 wordt met het volgende lid aangevuld:

"3. De in de bijlage opgenomen bepalingen met betrekking tot bereide of verduurzaamde tomaten van post 20.02 C van het gemeenschappelijk douanetarief gelden alleen voor bereide, niet-verduurzaamde tomaten van de onderverdelingen 2002 10, 2002 90 11 en 2002 90 19.";

4. de volgende bijlage wordt toegevoegd:

"BIJLAGE

Tomatenconcentraat: aanpassingscoëfficiënten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 1981/94 wordt als volgt gewijzigd:

1. in bijlage I worden de volgnummers 09.0207 en 09.0209 als volgt ingevoegd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. aan het einde van bijlage I worden de volgende voetnoten toegevoegd:

"(1) Teneinde ervoor te zorgen dat in 1997 in totaal niet meer dan 30 000 ton met vrijstelling van douanerechten wordt ingevoerd, past de Commissie het contingent van 15 000 ton aan op grond van de hoeveelheid die tijdens het eerste halfjaar van 1997 met vrijstelling van douanerechten is ingevoerd.

(2) Voor het beheer van de communautaire tariefcontingenten worden de volgende coëfficiënten toegepast op de hoeveelheden product waarvan het drogestofgehalte hoger of lager is dan 28 tot 30 gewichtspercenten:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 5

De Commissie stelt de uitvoeringsbepalingen van deze verordening vast volgens de procedure van artikel 46 van Verordening (EG) nr. 2200/96 (3).

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 1997.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. POOS

(1) PB nr. L 380 van 31. 12. 1986, blz. 16.

(2) PB nr. L 199 van 2. 8. 1994, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 592/97 (PB nr. L 89 van 4. 4. 1997, blz. 1).

(3) PB nr. L 297 van 21. 11. 1996, blz. 1.