Home

Verordening (EG) nr. 1749/97 van de Commissie van 9 september 1997 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

Verordening (EG) nr. 1749/97 van de Commissie van 9 september 1997 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

Verordening (EG) nr. 1749/97 van de Commissie van 9 september 1997 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

Publicatieblad Nr. L 246 van 10/09/1997 blz. 0002 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 1749/97 VAN DE COMMISSIE van 9 september 1997 betreffende het beëindigen van de visserij op kabeljauw door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Spanje

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), inzonderheid op artikel 21, lid 3;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 390/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake de vaststelling van de voor 1997 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 711/97 (3), quota vastlegt voor kabeljauw voor 1997;

Overwegende dat het, om de naleving te waarborgen van de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten uit bepaalde bestanden, waarvoor een quotum is vastgesteld, noodzakelijk is dat de Commissie de datum vastlegt waarop het toegewezen quotum wordt geacht volledig te zijn gebruikt ten gevolge van de vangsten verricht door de vaartuigen die de vlag voeren van een lidstaat;

Overwegende dat, volgens de gegevens medegedeeld aan de Commissie, de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES-gebieden VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; CECAF 34.1.1 (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, het voor 1997 toegewezen quotum bereikt hebben; dat Spanje de visserij op dit bestand verboden heeft met ingang van 26 augustus 1997; dat het daarom noodzakelijk is deze datum aan te houden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de vangsten van kabeljauw in de wateren van ICES-gebieden VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; CECAF 34.1.1 (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, wordt het aan Spanje voor 1997 toegewezen quotum geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op kabeljauw in de wateren van ICES-gebieden VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; CECAF 34.1.1 (EG-zone), door vaartuigen die de vlag voeren van Spanje of die in Spanje zijn geregistreerd, is verboden alsmede het aan boord houden, de overlading en het lossen van dit bestand welke door vermelde vaartuigen gevangen is in deze wateren na de datum van toepassing van deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij is van toepassing vanaf 26 augustus 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 september 1997.

Voor de Commissie

Emma BONINO

Lid van de Commissie

(1) PB L 261 van 20. 10. 1993, blz. 1.

(2) PB L 66 van 6. 3. 1997, blz. 1.

(3) PB L 106 van 24. 4. 1997, blz. 1.