Home

Verordening (EG) nr. 2029/97 van de Commissie van 16 oktober 1997 houdende vaststelling van de gemiddelde opbrengst aan olijven en aan olie over de laatste vier verkoopseizoenen, 1992/1993 tot en met 1995/1996

Verordening (EG) nr. 2029/97 van de Commissie van 16 oktober 1997 houdende vaststelling van de gemiddelde opbrengst aan olijven en aan olie over de laatste vier verkoopseizoenen, 1992/1993 tot en met 1995/1996

Verordening (EG) nr. 2029/97 van de Commissie van 16 oktober 1997 houdende vaststelling van de gemiddelde opbrengst aan olijven en aan olie over de laatste vier verkoopseizoenen, 1992/1993 tot en met 1995/1996

Publicatieblad Nr. L 285 van 17/10/1997 blz. 0005 - 0017


VERORDENING (EG) Nr. 2029/97 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 1997 houdende vaststelling van de gemiddelde opbrengst aan olijven en aan olie over de laatste vier verkoopseizoenen, 1992/1993 tot en met 1995/1996

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1581/96 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2261/84 van de Raad van 17 juli 1984 houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de productiesteun voor olijfolie en de steun aan de producentenorganisaties (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 636/95 (4), en met name op artikel 17 bis, lid 1,

Overwegende dat, voor de toekenning van de productiesteun voor olijfproducenten die minder dan 500 kg olijfolie produceren, in artikel 17 bis van Verordening (EEG) nr. 2261/84 is bepaald dat de Commissie voor het lopende verkoopseizoen de gemiddelde opbrengst aan olijven en olie over de laatste vier verkoopseizoenen bepaalt;

Overwegende dat het dienstig is opbrengsten vast te stellen per homogeen gebied, zoals bepaald in Verordening (EEG) nr. 1934/93 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1968/96 (6), en met inachtneming van de wijzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 1840/94 (7), (EG) nr. 2658/95 (8) en (EG) nr. 1968/96 van de Commissie, behalve voor de gemeenten waarvoor de opbrengsten verschillen van die van het gebied waarin zij liggen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gemiddelde opbrengst aan olijven en aan olie over de vier laatste verkoopseizoenen, 1992/1993 tot en met 1995/1996, wordt vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB 172 van 30. 9. 1966, blz. 3025/66.

(2) PB L 206 van 16. 8. 1996, blz. 11.

(3) PB L 208 van 3. 8. 1984, blz. 3.

(4) PB L 67 van 25. 3. 1995, blz. 1.

(5) PB L 178 van 21. 7. 1993, blz. 1.

(6) PB L 261 van 15. 10. 1996, blz. 13.

(7) PB L 193 van 28. 7. 1994, blz. 1.

(8) PB L 273 van 16. 11. 1995, blz. 24.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

Rendimiento medio en aceitunas y en aceite de oliva durante las campañas de 1992/93 a 1995/96 Gennemsnitsudbytter i oliven og olie i produktionsårene 1992/93 til 1995/96 Durchschnittsertrag an Oliven und Öl in den Wirtschaftsjahren 1992/93 bis 1995/96 ÌÝóç áðüäïóç óå åëéÝò êáé óå åëáéüëáäï êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðåñéüäùí åìðïñßáò 1992/93 Ýùò 1995/96 Average yields of olives and olive oil in the 1992/93 to 1995/96 marketing years Rendements moyens en olives et en huile au cours des campagnes 1992/1993 à 1995/1996 Rese medie d'olive e di olio d'oliva nel corso delle campagne 1992/93-1995/96 Gemiddeld rendement aan olijven en olijfolie tijdens de verkoopseizoenen van 1992/1993 tot en met 1995/1996 Rendimento médio em azeitonas e em óleo durante as campanhas de 1992/1993 a 1995/1996 Oliivien ja öljyn keskimääräiset tuotokset markkinointivuosina 1992/93-1995/96 Genomsnittliga skördar av oliver och olja för regleringsåren 1992/93-1995/96

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>