Home

Verordening (EG) nr. 2041/97 van de Commissie van 17 oktober 1997 houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 289/97 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toekenning van invoercertificaten voor verwerkte tomaten uit Turkije

Verordening (EG) nr. 2041/97 van de Commissie van 17 oktober 1997 houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 289/97 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toekenning van invoercertificaten voor verwerkte tomaten uit Turkije

Verordening (EG) nr. 2041/97 van de Commissie van 17 oktober 1997 houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 289/97 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toekenning van invoercertificaten voor verwerkte tomaten uit Turkije

Publicatieblad Nr. L 286 van 18/10/1997 blz. 0002 - 0002


VERORDENING (EG) Nr. 2041/97 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 1997 houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 289/97 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de toekenning van invoercertificaten voor verwerkte tomaten uit Turkije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), en met name op artikel 11, lid 2,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 289/97 van de Commissie (2) een wachttijd is ingesteld voor de afgifte van invoercertificaten voor verwerkte tomaten van GN-code 2002, van oorsprong uit Turkije, en bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld voor de mededeling van de gegevens betreffende de invoercertificaten door de lidstaten aan de Commissie; dat tussen de Europese Gemeenschap en Turkije een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is gesloten met betrekking tot de aanpassing van de regeling inzake de invoer van dit product; dat krachtens deze overeenkomst bij Verordening (EEG) nr. 4115/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1620/97 (4), met ingang van 1 september 1997 tariefcontingenten zijn vastgesteld; dat deze contingenten worden beheerd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad van 25 juli 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1620/97; dat dienovereenkomstig de bij Verordening (EG) nr. 289/97 vastgestelde wachttijd en bijzondere voorwaarden niet langer vereist zijn; dat die verordening derhalve onverwijld dient te worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 289/97 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21. 11. 1996, blz. 29.

(2) PB L 48 van 19. 2. 1997, blz. 8.

(3) PB L 380 van 31. 12. 1986, blz. 16.

(4) PB L 224 van 14. 8. 1997, blz. 1.

(5) PB L 199 van 2. 8. 1994, blz. 1.